زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (3-18)

عنوان : ( بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , حمیدرضا فلاحی , مهسا اقحوانی شجری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتخاب و تهیه بنة مناسب از عوامل مهم کسب عملکرد مطلوب در زراعت زعفران می­باشد. به‌منظور مطالعه اثر برخی فاکتورهای زراعی بر رشد بنه­های دختری زعفران، آزمایشی در فاصله سال­های 90-1388 به‌صورت کرت­های دو بار خردشده بر مبنای طرح پای‌ بلوک­های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت (اول خرداد، اول مرداد و اول مهرماه سال 1388)، مدیریت آبیاری (آبیاری و عدم انجام آبیاری پس از هر تاریخ کاشت و تکرار آن در سال دوم به‌عنوان آبیاری تأخیری بهاره، آبیاری تابستانه و آبیاری زودهنگام پاییزه) و کاربرد گیاهان همراه در مزرعه زعفران [شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum)، خلر (Lathyrus sativus) و شاهد] بودند. در پایان چرخة دوم رشد زعفران (بهار سال 1390) نمونه­برداری از بنه­های دختری صورت گرفت و پاسخ رشدی آن­ها به فاکتورهای آزمایشی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تأخیر در کاشت از خرداد به مهرماه، تعداد بنه­های دختری و تعداد ریشه­های انقباضی در هر کلون به ترتیب 25 و 33 درصد افزایش یافت. با این وجود، مقادیر وزن کل بنه­های دختری در هر کلون، تعداد جوانه گل­دهنده در هر بنه، تعداد کل جوانه­ها در هر بنه و نیز وزن و قطر هر بنه دختری در تاریخ کاشت خردادماه به ترتیب 21، 70، 40، 32 و 37 درصد بیشتر از تاریخ کاشت مهرماه بود. تیمار آبیاری، موجب افزایش 12 درصدی تعداد بنه­های دختری و ریشه­های انقباضی در هر کلون و کاهش 19 درصدی تعداد جوانه گل­دهنده، کاهش 11 درصدی تعداد کل جوانه­ها و نیز کاهش 19 درصدی وزن تک بنه و کاهش 8 درصدی قطر هر بنة دختری شد. کاربرد گیاهان همراه نیز بر برخی از خصوصیات زراعی بنه­های دختری زعفران مانند وزن کل بنه­های دختری موجود در هر کلون (8 درصد)، نسبت وزن بنه به پوشال (14 درصد)، تعداد جوانه­ های گل­دهنده (10 درصد) و وزن متوسط هر بنة دختری (10 درصد) تأثیر مثبت داشت. در مجموع، کاشت بنه­های زعفران در طول دوره استراحت حقیقی، عدم انجام آبیاری پس از کاشت، پرهیز از آبیاری تابستانه در اول مردادماه و کاربرد گیاهان همراه، متوسط وزن بنه­های دختری تولیدشده به‌عنوان مهم­ترین عامل اثرگذار بر عملکرد زعفران را افزایش داد.

کلمات کلیدی

, آبیاری تابستانه, جوانه گل‌دهنده, خلر, خواب حقیقی, شبدر ایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056016,
author = {کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and حمیدرضا فلاحی and اقحوانی شجری, مهسا},
title = {بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-1529},
pages = {3--18},
numpages = {15},
keywords = {آبیاری تابستانه، جوانه گل‌دهنده، خلر، خواب حقیقی، شبدر ایرانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حمیدرضا فلاحی
%A اقحوانی شجری, مهسا
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2016

[Download]