بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (425-442)

عنوان : ( اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , حمیدرضا فلاحی , محمدبهزاد امیری , حمیدرضا احیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات وزن بنه مادری و مدیریت تغذیه ای بر وضعیت رشدی بنه های خواهری، عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی فاکتوریل بر مبنای طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 اجرا گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل وزن بنه مادری (بنه ریز با وزن چهار تا پنج گرم، متوسط با وزن شش تا هشت گرم و درشت با وزن نه تا ده گرم) و سطوح مختلف مصرف اسید هیومیک (صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 کیلوگرم در هکتار) (با نام تجاری هیومکس) بودند. نتایج نشان داد که استفاده از بنه های مادری درشت موجب بهبود نسبی شاخص های رشدی بنه های خواهری و عملکرد زعفران می شود؛ به طوری که وزن کل بنه های خواهری در هر بوته، تعداد گل در واحد سطح، عملکرد گل و عملکرد کلاله خشک در تیمار استفاده از بنه های مادری درشت، به ترتیب به میزان 46، 19، 15 و 28 درصد بیشتر از تیمار استفاده از بنه های مادری ریز جهت کاشت زعفران بود. استفاده از سطوح مختلف اسید هیومیک نیز بر بهبود شاخص های رشد و عملکرد زعفران اثرات مثبتی داشت. در تیمار کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار اسید هیومیک، مقدار شاخص های متوسط تعداد جوانه در هر بنه، متوسط قطر بنه، متوسط وزن بنه، تعداد گل در واحد سطح، عملکرد گل و عملکرد کلاله خشک به ترتیب به میزان نه، 18، 41، 33، 43 و 55 درصد بیشتر از تیمار عدم مصرف اسید هیومیک بود. در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر اثرات سودمند استفاده از بنه های مادری درشت جهت کاشت زعفران و نیز کاربرد اسید هیومیک، بر بهبود رشد و عملکرد گیاه ارزشمند زعفران بود.

کلمات کلیدی

, عملکرد کلاله, عملکرد گل, قطر بنه, مدیریت تغذیه‎ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056017,
author = {کوچکی, علیرضا and حمیدرضا فلاحی and محمدبهزاد امیری and احیائی, حمیدرضا},
title = {اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-7713},
pages = {425--442},
numpages = {17},
keywords = {عملکرد کلاله، عملکرد گل، قطر بنه، مدیریت تغذیه‎ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L)
%A کوچکی, علیرضا
%A حمیدرضا فلاحی
%A محمدبهزاد امیری
%A احیائی, حمیدرضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]