کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , 2016-04-20

عنوان : ( تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای )

نویسندگان: زهرا لاری , محمد حسین احمدزاده , پروانه ابریشم چی , ندا سلطانی , مریم وارسته کجوریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش غلظت گاز های گلخانه ای ناشی از احتراق سوخت های فسیلی پدیده گرم شدن جهانی را تسریع نموده و علاوه بر تغییرات اقلیمی می تواند بر اکوسیستم تاثیرداشته و سلامت موجودات زنده را دچار مخاطره نماید. از این رو، نیاز به یافتن منابع انرژی تجدید پذیر و دوست دار محیط زیست یک ضرورت می باشد. بیودیزل و بیواتانول، مهم ترین سوخت های زیستی هستند که به ترتیب از ذخایر لیپید و نشاسته زیتوده موجودات زنده به دست می آیند. استفاده از ریز جلبک ها به منظور تولید سوخت های زیستی علاوه بر تولید قابل ملاحظه لیپید و نشاسته، به دلیل مصرف دی اکسید کربن موجود در جو در فرآیند فتوسنتز، نقش مضاعفی درکاهشCO2 جو خواهد داشت. نشاسته به عنوان ذخیره کوتاه مدت و موقتی و لیپید به عنوان منبع انرژی بلند مدت در جلبک ها مطرح می باشد. به منظور افزایش کارایی اقتصادی تولید سوخت های زیستی، بایستی بهره وری زیتوده ریزجلبک و محتوای لیپید/نشاسته آن را افزایش داد. راهکارهای مختلفی به این منظور مورد بررسی قرار گرفته است که تیمار فقر نیتروژن به عنوان یکی از متداول ترین روش ها برای افزایش درصد لیپید و یا نشاسته جلبک ها مورد توجه می باشد. در این مطالعه،اثرغلظت های مختلف نیتروژن بر قابلیت رشد و مقدارانباشتگی لیپید و نشاسته جلبک سبز Tetraselmis sp. طی سیستم کشت دو مرحله ای در قالب طرح کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور پس از کشت ریز جلبک در محیط گیلارد، زیتوده در انتهای فاز لگاریتمی برداشت شده و به محیط هایی با غلظت های مختلف نیترات (0.88، 0.44، 0.22 و 0 میلی مولار) منتقل شد. اندازه گیری رشد تا بیستمین روز رشد سلول ها در محیط جدید انجام گرفت. سنجش های مقدار نشاسته و لیپید با فواصل چهار روزه از هشتمین روز تا بیستمین روز کشت انجام شد. نشاسته با استفاده از روش هیدرولیز اسیدی توسط پرکلریک اسید و لیپید با استفاده از روش وزنی و ترکیب حلال هگزان-اتانل تعیین مقدار شد. مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانکن در سطح اطمینان 95% مورد بررسی قرار گرفت. سنجش های بیوشیمیایی در روزهای هشتم تا بیستم رشد با فواصل چهار روزه در غلظت های مختلف نیترات نشان داد با کاهش غلظت نیتروژن درصد نشاسته افزایش یافت و بیشنرین مقدار آن در روز هشتم رشد در محیط بدون نیتروژن به دست آمد. در صورت فقر بلند مدت نیتروژن در بیستمین روز کشت، افزایش قابل توجهی در درصد و غلظت لیپید ایجاد شده و بنابراین، علاوه بر غلظت نیتروژن، زمان قرار گیری سلول ها در معرض فقر نیتروژن نیز تاثیر معنی داری برتولید نشاسته و لیپید ریزجلبک تتراسلمیس دارد و بایستی در تولید مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

، نشاسته، لیپید، بیواتانول، بیودیزل، تتراسلمیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056020,
author = {لاری, زهرا and احمدزاده, محمد حسین and ابریشم چی, پروانه and ندا سلطانی and وارسته کجوریان, مریم},
title = {تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای},
booktitle = {کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {، نشاسته، لیپید، بیواتانول، بیودیزل، تتراسلمیس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیرکمبود نیتروژن بر انباشتگی نشاسته و لیپید در جلبک سبز Tetraselmis sp. با استفاده از سیستم کشت دو مرحله ای
%A لاری, زهرا
%A احمدزاده, محمد حسین
%A ابریشم چی, پروانه
%A ندا سلطانی
%A وارسته کجوریان, مریم
%J کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست
%D 2016

[Download]