همایش جانور شناسی کاربردی , 2015-01-28

عنوان : ( بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری )

نویسندگان: زهرا لاری , پروانه ابریشم چی , محمد حسین احمدزاده , ندا سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریزجلبک ها به عنوان منبع سرشاری از اسیدهای چرب، پروتئین، کربوهیدرات، رنگیزه ها و سایر متابولیت های دارویی و غذایی با اهمیت، مورد توجه محققان علوم زیستی هستند. انعطاف پذیری زیاد آن ها در تولید مواد متنوع، از نظر کیفی و کمی، آن ها را به عنوان گزینه بسیار مناسبی برای خوراک آبزیان در صنعت آبزی پروری مطرح می سازد. مقدار و ترکیب متابولیت های تولید شده در جلبک ها، به شرایط محیطی و هم چنین شرایط کشت آن ها وابستگی کامل دارد. در این تحقیق، اثر چهار غلظت مختلف از گلوکز (0، 2.5 ، 5 و 7.5 گرم بر لیتر) بر میزان رشد، محتوای رنگدانه، پروتئین، نشاسته و لیپید جلبک سبز Tetraselmis sp بررسی شد. به این منظور، نمونه ها درون ارلن های یک لیتری حاوی 500 میلی لیتر محیط کشت گیلارد کشت و در اتاق کشت با دمای 26 درجه سانتیگراد، شدت نور 47.25 میکرومول بر متر مربع بر ثانیه، با تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی نگهداری شدند. اندازه گیری رشد هر روز و سنجش های بیوشیمیایی در روزهای 8، 12، 16 و 20 روز پس از شروع کشت انجام شد. بیشترین مقدار لیپید در غلظت 7.5 گرم گلوکز و در روز بیستم مشاهده شد، در حالی که حداکثر تولید نشاسته در تیمار 5 گرم بر لیتر قند و در روز دوازدهم به دست آمد. اگرچه، افزودن قند منجر به کاهش چشمگیری در میزان رشد، مقدار پروتئین و تولید رنگدانه شد، ولی درصد لیپید و نشاسته را به طرز معنی داری افزایش داد. نتایج تحقیق حاضر می تواند برای بهبود ارزش غذایی ریزجلبک ها به منظور کاربرد در آبزی پروری مد نظر قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, تتراسلمیس, گلوکز, لیپید, پروتئین , آبزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056022,
author = {لاری, زهرا and ابریشم چی, پروانه and احمدزاده, محمد حسین and ندا سلطانی},
title = {بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری},
booktitle = {همایش جانور شناسی کاربردی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تتراسلمیس،گلوکز، لیپید، پروتئین ، آبزی پروری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر غلظت های مخلف گلوکز بر میزان برخی متابولیت های جلبک سبز Tetraselmis sp به منظور کاربرد در آبزی پروری
%A لاری, زهرا
%A ابریشم چی, پروانه
%A احمدزاده, محمد حسین
%A ندا سلطانی
%J همایش جانور شناسی کاربردی
%D 2015

[Download]