چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-02-29

عنوان : ( بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشته صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانش به عنوان عامل اساسی و منبع حیاتی سازمان‌ها در عرصه رقابت، برای دست‌یابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می‌گردد. از طرفی یکی از موثرترین راه های رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و انتقال دانش و تکنولوژی روز از طریق تاسیس شرکت های سرمایه گذاری مشترک با مشارکت شرکت های خارجی و یا داخلی توانمند می باشد. در این مطالعه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی با نقش واسط دانش ضمنی مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور به بررسی توانایی تشخیص ارزش دانش خارجی جدید، تلفیق دانش خارجی، توانایی به کاربردن دانش خارجی جدید، حل تعارضات بین سازمانی، همکاری بین سازمانی، ارتباطات بین سازمانی، تفاوتهای فرهنگ ملی، سطح اقتصادی، اندازه سازمان، شدت دانش، سرمایه رابطه ای، تعامل مبادله ای و همچنین نقش واسط دانش ضمنی پرداخته شده و در نهایت مدل مفهومی ارائه گشته است

کلمات کلیدی

, عملکرد, سرمایه گذاری مشترک بین المللی, دانش ضمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056023,
author = {رحیم نیا , فریبرز and صادقی, فرشته},
title = {بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {عملکرد، سرمایه گذاری مشترک بین المللی، دانش ضمنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش واسط دانش ضمنی در ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد سرمایه گذاری های مشترک بین المللی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A صادقی, فرشته
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]