سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت , 2016-03-09

عنوان : ( ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت )

نویسندگان: فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای جانبی از جمله مهمترین سازههای هیدورلیکی در پروژههای مختلف انتقال آب و تاسیسات آبی بزرگ مانند سدها و شبکههای آبیاری و زهکشی برای کنترل سیلاب شمار میروند. یکی از راهکارهای موثر و اقتصادی جهت افزایش راندمان این گونه سرریزها، استفاده از سرریزهای کنگرهای میباشد که با تغییر هندسهی پلان و افزایش طول سرریز در بازشدگی ثابت از کانال، ظرفیت عبور جریان بیشتر میگردد. مطالعات بسیار محدودی در مورد روابط دبی اشل - برای سرریزهای جانبی کنگرهای ارائه شده است. با توجه به اهمیت این سرریزها در پروژههای آبی و پیچیده بودن محاسبات مربوط به تعیین منحنی دبی اشل سرریزهای جانبی کنگرهای، لازم است روابط سادهتری از دبی اشل برای آن – - استخراج گردد. در این پژوهش رابطهی دبی اشل برای سرریزهای جانبی ساده و نیز کنگرهای مثلثی با سه زاویهی راس - 6 متر ارائه شده است. با مقایسه معادلهی استخراج شده با نتایج شبیهسازی شده، / 06 و 06 درجه در یک بازشدگی 3 ،54 دقت رابطه ارائه شده در محدود 4 % ± به دست آمد که در کاربردهای عملی قابل قبول ارزیابی میشود – -

کلمات کلیدی

, سرریز جانبی کنگرهای, مدلسازی عددی, معادله دبی اشل, - ANSYS FLUENT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056029,
author = {عطارزاده, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی},
title = {ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرریز جانبی کنگرهای، مدلسازی عددی، معادله دبی اشل، - ANSYS FLUENT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت
%A عطارزاده, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت
%D 2016

[Download]