دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (23), شماره (12), سال (2016-3) , صفحات (1233-1245)

عنوان : ( تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی )

نویسندگان: سیدرضا عطارزاده حسینی , میلاد حکیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: چاقی اختلال متابولیکی است که در پی افزایش انرژی دریافتی و کاهش مصرف انرژی ایجاد می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی که در سال 1394 انجام شد، تعداد 24 دانشجوی پسر دارای اضافه وزن با میانگین سن 1/88±21/13سال و نمایه توده بدن 25 تا 29/9کیلوگرم بر مترمربع، به روش هدف‌دار و در دسترس گزینش و به دو گروه همگن تمرین هوازی(12 نفر) و کنترل(12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت هشت هفته سه جلسه‌ای و هر جلسه 40 تا 50 دقیقه با شدت 80-60 درصد ضربان قلب بیشینه تمرین کردند. همزمان گروه کنترل فعالیت‌های روزانه خود را انجام دادند و در تمرین هوازی شرکت نداشتند. پیش و پس از مداخله تمرینی سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی اندازه‌گیری شد. برای مقایسه میانگین‌های درون‌گروهی و بین‌گروهی از روش آنالیز واریانس اندازه‌های تکراری استفاده و سطح معنی‌داری 0/05>P در نظر گرفته شد. نتایج: هشت هفته تمرین هوازی منجر به افزایش معنی‌دار سطح VO2maxو HDL-c و کاهش معنی‌دار وزن، شاخص توده بدن، درصدچربی بدن و TC شد، از طرفی تغییرات سطوح سرمی آیریزین، LDL-C و TG معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: تمرین هوازی بدون تغییر در سطح سرمی آیریزین، تاثیر مطلوبی بر افزایش VO2max، بهبود ترکیب بدنی و کاهش ریسک فاکتورهای لیپیدی دارد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی, آیریزین, اختلالات متابولیک, اضافه‌وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056032,
author = {عطارزاده حسینی, سیدرضا and حکیمی, میلاد},
title = {تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2016},
volume = {23},
number = {12},
month = {March},
issn = {2228-5741},
pages = {1233--1245},
numpages = {12},
keywords = {تمرین هوازی، آیریزین، اختلالات متابولیک، اضافه‌وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات سطوح سرمی آیریزین و شاخص‌های لیپیدی دانشجویان پسر دارای اضافه وزن پس از هشت هفته تمرین هوازی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A حکیمی, میلاد
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2016

[Download]