جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای, دوره (6), شماره (18), سال (2016-5) , صفحات (153-168)

عنوان : ( شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر )

نویسندگان: میثم کارخانه , عباس مفیدی , آذر زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش دریای خزر در وقوع بارش های سواحل جنوبی این دریاست. جهت شبیه سازی میزان نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای، از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 که با یک مدل دریاچه جفت گردیده، استفاده شد. مدل با استفاده از داده های جوی NCEP/NCAR و در دو حالت مرجع (وجود دریای خزر) و شرایط حذف دریاچه برای سال های 2003 تا 2005 اجرا شد. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با حذف دریای خزر بیشترین میزان تغییر بارش، در سواحل جنوبی این دریا بوقوع می پیوندد. حذف دریای خزر سبب کاهش میزان بارش بویژه در مناطق واقع در محدوده جنوب غرب و جنوب دریا می گردد. در عین حال، میزان تأثیر دریای خزر بنا به فصل سال متفاوت خواهد بود، بطوریکه بالاترین میزان تأثیر منطقه ای دریای خزر به ترتیب در فصول پاییز و زمستان و کمترین میزان آن در فصل بهار مشاهده می گردد. یافته های تحقیق همچنین بیانگر آن است که در صورت حذف دریای خزر، به واسطه افزایش کشال سطحی، از شدت باد با جهت شمالی بر روی منطقه کاسته خواهد شد. تحلیل وضعیت باد شمالی بر روی دریا مبین آن است که میزان نقش و تأثیر منطقه ای دریای خزر تابعی از شدت باد بر روی دریا می باشد. بر این اساس، دریای خزر در زمان وقوع بادهای شدیدتر نقش منطقه ای بیشتر و گسترده تری در قیاس با زمان وقوع بادهای با شدت کمتر دارد. یافته ها همچنین بیانگر آن است که با حذف دریای خزر، به واسطه حذف منابع گرمایی و رطوبتی آب دریا، از مقادیر نم ویژه، تبخیر از سطح دریا و شارگرمای نهان، بطور محسوسی کاسته می شود. این فرآیند در نهایت منجر به کاهش بارش در سواحل جنوبی دریای خزر می گردد. اعتبار سنجی بارش های شبیه سازی شده، اریب های منفی و مثبت کوچکی را به ترتیب برای ماه های پاییزی و برخی از ماه های بهاری نشان می دهد، اما در کل، نتایج قابل قبول بوده و مدل RegCM4 توانسته است روند و مقدار بارش های ماهانه را به خوبی شبیه سازی نماید.

کلمات کلیدی

, دریای خزر, سواحل جنوبی دریای خزر, بارش, دمای سطح آب دریا, مدل اقلیمی RegCM4, مدل دریاچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056055,
author = {کارخانه, میثم and مفیدی, عباس and زرین, آذر},
title = {شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر},
journal = {جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای},
year = {2016},
volume = {6},
number = {18},
month = {May},
issn = {2345-2277},
pages = {153--168},
numpages = {15},
keywords = {دریای خزر، سواحل جنوبی دریای خزر، بارش، دمای سطح آب دریا، مدل اقلیمی RegCM4، مدل دریاچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر
%A کارخانه, میثم
%A مفیدی, عباس
%A زرین, آذر
%J جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای
%@ 2345-2277
%D 2016

[Download]