علوم محیطی, دوره (13), شماره (3), سال (2015-11) , صفحات (11-24)

عنوان : ( انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان )

نویسندگان: محمد محمدیان , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , محمدحسین قبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند تبخیری گچساران در شرق استان خوزستان رخنمون زیادی دارد و ژیپسهای آن به شدت انحلال یافته و کارستی شدهاند. در این پژوهش بر اساس بازدیدهای صحرایی، مطالعات آزمایشگاهی و نرم افزاری، نحوه تشکیل کارست در ژیپسها در مناطقی از شهرهای رامهرمز و میداوود، دشت رامهرمز و دشت میداوود-دالون مطالعه و مسائل زیست محیطی آن مورد بررسی قرار گرفته است. فراوانی ساختارها (درزهها، گسلها) و عملکرد آبهای سطحی و زیرزمینی از عواملی اصلی تشکیل کارست در منطقه محسوب میگردد. در نتیجه انحلال یافتن سنگهای ژیپسی، میزان TDS و میزان یونهای سولفات در آبهای سطحی و زیرزمینی افزایش یافته و موجب کاهش کیفیت آب شده است. برداشت بیش از حد آبهای زیرزمینی و کاهش سطح ایستابی، افزایش سرعت انحلال سنگهای ژیپسی را در پی داشته و فرونشست زمین و تشکیل فروچالهها را موجب گردیده است. در طول سالهای اخیر تعداد زیادی فروچاله بصورت ناگهانی و با ابعاد بزرگ در ژیپسهای منطقه تشکیل شده که خوشبختانه خسارتی در پی نداشتند. در نتیجه انحلال ژیپسها، میزان املاح و مقدار هدایت الکتریکی (EC) خاک در دشت رامهرمز افزایش یافته و گسترش زمینهای نامرغوب را در پی داشته است که محدودیت زمینهای زراعی را به دنبال دارد. در نتیجه فرایند انحلال مقاومت سنگها کاهش پیدا کرده و درز و شکستگی توسعه مییابند و معابر جهت عبور جریان آب باز میشوند. این موضوع، تشکیل شیبلغزهایی را به دنبال داشته که در مخزن سد جره فراوان بوده که عموماً از نوع واژگونی و لغزش میباشند.

کلمات کلیدی

, کارست ژیپس, سازند گچساران, شرق خوزستان, مسائل زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056072,
author = {محمدیان, محمد and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and محمدحسین قبادی},
title = {انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان},
journal = {علوم محیطی},
year = {2015},
volume = {13},
number = {3},
month = {November},
issn = {1735-1324},
pages = {11--24},
numpages = {13},
keywords = {کارست ژیپس، سازند گچساران، شرق خوزستان، مسائل زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان
%A محمدیان, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A محمدحسین قبادی
%J علوم محیطی
%@ 1735-1324
%D 2015

[Download]