ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , 2015-01-22

عنوان : ( ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجارب زنانی که با ناباروری مردانه مواجه هستند جاکی از دغدغه های بسیار انان در حوزه درمان است.توسعه حمایتهای درمانی ،مالی،عاطفی از مراجعان و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی به روشنی مشاهده می شود.همچنیندر نظر گرفتن چالشهای درمانیب این گروه از زنان میتواند به برنامه ریزی مناسب جهت ارتقاءکیفیت ان کمک نماید.

کلمات کلیدی

, ناباروری مردانه, زنان, چالشهادرمانی, مطالعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056076,
author = {کیمیایی, سیدعلی},
title = {ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی},
booktitle = {ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ناباروری مردانه،زنان،چالشهادرمانی،مطالعه کیفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ادراک و تجارب زنان از چاتشهای موجود در درمان ناباروری مردانه:یک مطالعه کیفی
%A کیمیایی, سیدعلی
%J ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
%D 2015

[Download]