پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (17), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (7-26)

عنوان : ( تاملات صدرائی، بالقوه گی های هیدگری/ اگزیستانسیالیستی ملاصدرا )

نویسندگان: جعفر مروارید , محمد خلیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگاه تطبیقی به دوفیلسوف که در دو سنت متفاوت فلسفیده اند کاری است بس دشوار و نیازمند تامل ودقت فراوان، به خصوص اگر آن دو فیلسوف صدرا وهیدگر باشند که یکی غایت قصوای فلسفه اش متافیزیک است درحالی که پروای آن دیگری طرد متافیزیک. اما خوشبختانه این دو فیلسوف هر دو بر وجود تاکید می کنند و این تا حدودی کار مقایسه بین آن دو را آسان تر می کند و موجب می شود که ما امیدوارانه تراین دشواری را به جان بخریم. به رغم تفاوت های بنیادین در نگاه این دو نابغه فلسفی به مسئله ی وجود، می توان شباهت هایی را که ما آن ها را بالقوگی های هیدگری صدرا نام نهاده ایم، در تفکر ایندو فیلسوف جستجو کرد. در این مقاله، کوشیده شده که این شباهت ها، در ضمن شش تامل نشان داده شود:تامل اول نفی شناخت مفهومی در هردو فیلسوف. تامل دوم نفی ثنویت سوژه و ابژه. تامل سوم تحلیل وجودی از حقیقت ونفی مفهوم سنتی ومطابقی آن. تامل چهارم تحلیل اگزیستانسیال انسان. تامل پنجم مستوری کنه وجود و چگونگی گشودگی آن وبالاخره در تامل ششم نشان داده ایم که «هستی روبه مرگ» در هردو فیلسوف به عنوان وجهی از وجوه بنیادین انسان شمرده می شود.

کلمات کلیدی

, هیدگر, ملاصدرا, شناخت, اصالت وجود, اگزیستانسیال, سوژه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056088,
author = {مروارید, جعفر and محمد خلیلی},
title = {تاملات صدرائی، بالقوه گی های هیدگری/ اگزیستانسیالیستی ملاصدرا},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2016},
volume = {17},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-9791},
pages = {7--26},
numpages = {19},
keywords = {هیدگر، ملاصدرا، شناخت، اصالت وجود، اگزیستانسیال، سوژه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملات صدرائی، بالقوه گی های هیدگری/ اگزیستانسیالیستی ملاصدرا
%A مروارید, جعفر
%A محمد خلیلی
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2016

[Download]