مدیریت نوآوری, دوره (4), شماره (2), سال (2015-9) , صفحات (87-114)

عنوان : ( تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , عاطفه سجاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش شرکت های کوچک و متوسط در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و همچنین از طرفی مطرح شدن اقتصاد دانش بنیان، لزوم توجه به عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان بیش از پیش احساس می شود .در این شرکت ها به دلیل ماهیتی که دارند، نوآوری برای تضمین بقای آن ها در بازار نقش حیاتی دارد؛ بنابراین در این پژوهش ابتدا تاثیر سه مولفه بازارگرایی، گرایش به کارآفرینی و گرایش به یادگیری بر نوآوری سازمانی و سپس تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد شرکت های مستقر در پارک علم وفناوری خراسان بررسی شد. برای این منظور از 143 شرکت مستقر ،90 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. حاصل تجزیه و تحلیل ها که با استفاده از نرم افزار SPSS و SMARTPLS انجام شد نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی تاثیر دارد و نقش میانجی گری کامل نوآوری سازمانی تایید شد؛ از طرفی مشخص گردید بازارگرایی، تاثیر مستقیم بر عملکرد ندارد بلکه از طریق نقش واسطه نوآوری سازمانی این رابطه تایید می شود، یعنی نوآوری سازمان نقش میانجی گری جزئی در این رابطه دارد؛ رابطه گرایش به یادگیری بر عملکرد نیز با نقش میانجی گری جزئی نوآوری تایید شد.

کلمات کلیدی

, جهت گیری راهبردی, بازارگرایی, گرایش به کارآفرینی, گرایش به یادگیری, نوآوری سازمانی, عملکرد سازمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056096,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سجاد, عاطفه},
title = {تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی},
journal = {مدیریت نوآوری},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {September},
issn = {****-0174},
pages = {87--114},
numpages = {27},
keywords = {جهت گیری راهبردی، بازارگرایی، گرایش به کارآفرینی، گرایش به یادگیری، نوآوری سازمانی، عملکرد سازمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جهت گیری های راهبردی بر عملکرد شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری خراسان به واسطه نوآوری سازمانی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سجاد, عاطفه
%J مدیریت نوآوری
%@ ****-0174
%D 2015

[Download]