علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (27), شماره (1), سال (2015-9) , صفحات (117-133)

عنوان : ( مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان )

نویسندگان: مرتضی عنبرسوز , محمد پسندیده فرد , ناصر شاله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، به‌ منظور امکان سنجی افزایش راندمان و کاهش تولید آلاینده ها، بویلر نیروگاه توس مشهد با استفاده از شبیه سازی رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا وضعیت فعلی بویلر نیروگاه با سوخت مازوت شبیه‌سازی شده و نتایج عددی با نتایج اندازه گیری های تجربی موجود در نیروگاه مقایسه گردیده اند که تطابق خوبی بین آنها مشاهده شده است. سپس اثر پارامترهای مختلف از جمله قطر ذرات سوخت پاشش شده، دبی هوای ورودی و جهات چرخش هوای ورودی از مشعل های بویلر بر راندمان حرارتی و میزان تولید آلاینده های اکسیدهای ازت (ناکس) و دوده بررسی شده است. آرایش مناسبی برای چرخش هوای ورودی از 9 مشعل نیروگاه با استفاده از شبیه سازی عددی معرفی شده است که باعث افزایش راندمان و عمر بویلر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, نیروگاه حرارتی, قطر قطرات سوخت, آلاینده, راندمان, جهت چرخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056108,
author = {مرتضی عنبرسوز and پسندیده فرد, محمد and ناصر شاله},
title = {مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2015},
volume = {27},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-918x},
pages = {117--133},
numpages = {16},
keywords = {نیروگاه حرارتی، قطر قطرات سوخت، آلاینده، راندمان، جهت چرخش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل‌ سازی عددی بویلر نیروگاه توس به‌ منظور امکان‌ سنجی افزایش راندمان
%A مرتضی عنبرسوز
%A پسندیده فرد, محمد
%A ناصر شاله
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918x
%D 2015

[Download]