تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (9), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (59-74)

عنوان : ( تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع )

نویسندگان: سمیه نظامی , سیدحسین نعمتی , حسین آروئی , عبدالرضا باقری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های جنس نعناع از جمله مهمترین سبزی ها هستند که در معرض آسیب های حاصل از تنش کم آبی قرار دارند. به منظور بررسی خصوصیات رشدی سه گونه نعناع در شرایط تنش کم آبی، آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط کنترل شده انجام شد و گونه های longifolia Mentha (پونه)،spicata Mentha (سوسن) و هیبرید piperita x Mentha (نعناع فلفلی) در معرض چهار سطح رطوبتی خاک { 100 (شاهد)، 80، 60 و 40 درصد ظرفیت زراعی} قرار گرفتند و در طول فصل رشد روند خصوصیاتی نظیر درصد بقاء ، تعداد شاخه و استولون، تعداد برگ، طول شاخه ها و میزان نسببی کلروفیل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمارهای رطوبتی خاک تأثیر معنی داری بر درصد بقاء هر سه گونه ی نعناع داشتند. در تیمارهای شاهد و 80 درصد ظرفیت زراعی تعداد و طول شاحه ها و تعداد برگ گونه ی پونه نسبت به دو گونه ی دیگر بیشتر بود، در حالی که از نظر تعداد و طول استولون گونه ی نعناع فلفلی برتری معنی داری نسبت به دو گونه دیگر در تمام سطوح رطوبتی داشت. با وجود اینکه کاهش رطوبت خاک در شرایط 60 درصد ظرفیت زراعی منجر به کاهش شدید تعداد و طول شاخه، تعداد برگ، تعداد و طول استولون در هر سه گونه ی نعناع شد، اما در این تیمار رطوبتی گونه ی سوسن رشد بهتری نسبت به دو گونه ی دیگر داشت. در هر سه گونه مورد بررسی تنش کم آبی سبب کاهش خصوصیات رشدی گیاه شد، ولی گونه ی سوسن در شرایط کاهش 20 و 40 درصد رطوبت آب خاک (نسبت به ظرفیت کامل زراعی) رشد بهتری نسبت به دو گونه ی دیگر داشت.

کلمات کلیدی

, اسپد, استولون, درصد بقا, ظرفیت زراعی, سوسن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056111,
author = {نظامی, سمیه and نعمتی, سیدحسین and آروئی, حسین and باقری, عبدالرضا},
title = {تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7604},
pages = {59--74},
numpages = {15},
keywords = {اسپد، استولون، درصد بقا، ظرفیت زراعی، سوسن، نعناع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر بررسی تنش کم آبی بر خصوصیات رویشی سه گونه نعناع
%A نظامی, سمیه
%A نعمتی, سیدحسین
%A آروئی, حسین
%A باقری, عبدالرضا
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2016

[Download]