مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (4), شماره (15), سال (2015-12) , صفحات (201-228)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391 )

نویسندگان: فرزانه احمدیان یزدی , تقی ابراهیمی سالاری , فرشته جندقی میبدی , ناهید رجب زاده مغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه اثر فراوانی منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها از موضوعات مهم به‌ویژه در کشورهای در حال‌ توسعه می‌باشد. در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران با تأکید بر رانت نفت در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL)، طی دوره زمانی 1350-1391 مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور برآورد رابطه فوق، رانت نفت به صورت درصدی از GDP، به عنوان شاخصی از فراوانی منابع، تعریف‌شده و از متغیرهای دیگری نظیر جمعیت، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری داخلی و مخارج دولت به‌عنوان متغیرهای کنترل استفاده‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تخمین الگو، متغیر فراوانی منابع و سرمایه­گذاری داخلی دارای اثر منفی و معنی­دار بر انباشت سرمایه انسانی در ایران هستند. همچنین نتایج حاصل از برآورد نشان می­دهند که رشد جمعیت و رشد اقتصادی دارای اثر مثبت بر انباشت سرمایه انسانی هستند که مطابق با مبانی نظری موجود می ­باشد.

کلمات کلیدی

, سرمایه انسانی, فراوانی منابع, رانت نفت, الگویARDL
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056113,
author = {احمدیان یزدی, فرزانه and ابراهیمی سالاری, تقی and جندقی میبدی, فرشته and رجب زاده مغانی, ناهید},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2015},
volume = {4},
number = {15},
month = {December},
issn = {2322-2530},
pages = {201--228},
numpages = {27},
keywords = {سرمایه انسانی، فراوانی منابع، رانت نفت، الگویARDL},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر انباشت سرمایه انسانی در ایران طی دوره 1350-1391
%A احمدیان یزدی, فرزانه
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A جندقی میبدی, فرشته
%A رجب زاده مغانی, ناهید
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2015

[Download]