زراعت و فناوری زعفران, دوره (4), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (63-73)

عنوان : ( بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران برخانوارهای روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار - دهستان بالا ولایت شهرستان باخرز )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , فهیمه شیخ احمدی , خدیجه جوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی زعفران بر خانوارهای روستایی با روش توصیفی- تحلیلی و توسط مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است. جامعه آماری مورد نظر تمام خانوارهای 13 روستای دهستان بالا ولایت شهرستان باخرز (2908N=) می باشد که از این میان 272 خانوار به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پرسشنامه ای جهت گردآوری اطلاعات تنظیم شد و بر اساس جمعیت روستاهای دهستان در روستاها توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و ترویج و آموزش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز توسط نرم افزار SPSS برابر با 81/0 بدست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرایط زیست محیطی منطقه برای کشت زعفران مناسب می¬باشد، زیرا سطح معنی¬داری هر سه متغیر در نظر گرفته¬شده «شرایط کم¬آبی منطقه و نیاز کم زعفران به آب»، «کیفیت مناسب خاک برای کشت زعفران»، «فصل مناسب برداشت» برابر با 000/0 که از 05/0 کمتر است. همچنین نتیجه آزمون T-Test نشان می¬دهد که سطح معنی¬داری برای شاخصهای انسانی، آموزش و ترویج کشت زعفران و داشتن تجربه و دانش بومی زعفرانکاری برابر با 000/0 بدست آمده است. در ادامه اثرات مثبت اجتماعی- اقتصادی کشت زعفران بر خانوارهای روستایی به اثبات رسیده است به¬طوری که درآمد زعفران در مقایسه با سایر محصولات کشاورزی خانوار با سطح معنی¬داری برابر با 000/0 و میانگین بالای 3 (38/3) تایید شده است.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: اثرات اجتماعی, اثرات اقتصادی, پایداری کشاورزی, زعفران, شهرستان باخرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056115,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and شیخ احمدی, فهیمه and جوانی, خدیجه},
title = {بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران برخانوارهای روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار - دهستان بالا ولایت شهرستان باخرز},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2016},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2383-1529},
pages = {63--73},
numpages = {10},
keywords = {کلمات کلیدی: اثرات اجتماعی، اثرات اقتصادی، پایداری کشاورزی، زعفران، شهرستان باخرز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات اقتصادی اجتماعی کشت زعفران برخانوارهای روستایی با تاکید بر کشاورزی پایدار - دهستان بالا ولایت شهرستان باخرز
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A شیخ احمدی, فهیمه
%A جوانی, خدیجه
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2016

[Download]