پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (48), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (89-104)

عنوان : ( سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم )

نویسندگان: مجید یاسوری , یاسر رمضان نژاد , حمید شایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایجاد نهادهای محلی و تشکل های مردمی، سازوکاری برای جلب مشارکت مردم در فرایند مدیریت سکونتگاهی است. با تشریح اهمیت مشارکت در مدیریت روستایی و تجلی آن از طریق نهادهای اجتماعی باید گفت به طورکلی، گردآمدن و برانگیخت هشدن روستاییان به مشارکت در نهادهای محلی، با فرایندهای ساختاری، نهادی، اجتماعی و اقتصادی قابلتبیین است. ضمن اینکه، متغیرهای سطح خرد، نظیر ویژگ یهای فردی و ذهنی نیز در تبیین مشارکت های مردمی اثرگذارند. از این رو، ارتقا و کارایی مشارکت در مناطق روستایی، نیازمند تقویت زمینه های مشارکت و شناسایی عوامل مؤثر بر جلب مشارکت مردم است. این پژوهش، توصیفی تحلیلی است. اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد هها، از نر مافزار SPSS و به منظور سنجش میزان مشارکت، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد که نشان می دهد میانگین مشارکت در جامعۀ نمونه متوسط است. میانگین مشارکت در زنان 926 / 2 و در مردان 493 / 3 است. براین اساس، می توان گفت تفاوت معناداری میان میانگین مشارکت بین زنان و مردان وجود دارد. از بین شاخص های فردی، شاخص های مکانی و اقتصادی، جنسیت، سن و درآمد با مشارکت همبستگی دارند. نتایج رگرسیون نشان می دهد که بیشترین تأثیر بر شکل گیری مشارکت را اعتماد اجتماعی با میزان بتای 6 / 34 دارد. به عبارت دیگر، اعتماد اجتماعی بر 6 / 34 درصد از تغییرهای مشارکت اثر می گذارد.

کلمات کلیدی

, اسالم, انسجام, شورای اسلامی, مدیریت روستایی, مشارکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056118,
author = {مجید یاسوری and یاسر رمضان نژاد and شایان, حمید},
title = {سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2016},
volume = {48},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-6296},
pages = {89--104},
numpages = {15},
keywords = {اسالم، انسجام، شورای اسلامی، مدیریت روستایی، مشارکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و تحلیل عوامل موثر بر مشارکت مردم در فرایند مدیریت روستایی با تاکید بر شوراها، شهرستان تالش دهستان اسالم
%A مجید یاسوری
%A یاسر رمضان نژاد
%A شایان, حمید
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2016

[Download]