مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره (13), شماره (2), سال (2016-1) , صفحات (89-100)

عنوان : ( نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت )

نویسندگان: جواد مرتضوی مهریزی , مرتضی خادمی درح , هادی صدوقی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکثر الگوریت مهایی که تا این زمان در زمینه نها نکاوی کور ویدئو ارائه شده اند منطبق بر یادگیری باناظر بوده و هزینه تولید داده های برچسب دار در آنها بالا می باشد. تحت این شرایط در فرایند نهان کاوی کور ویدئو تنها می توان از تعداد محدودی از الگوریتم های نهان نگاری که کد آنها در دسترس است برای آموزش طبقه بند استفاده کرد. بنابراین نمی توان درباره کارایی نهان کاو برای شناسایی آن دسته از الگوریتم های نهان نگاری ویدئویی که کد آنها در دسترس نیست، مطمئن بود. همچنین الگوریتم های رایج عموماً برون خط می باشند و بنابراین آموزش مجدد سیستم زمان بر بوده و نمی توان سیستم را به صورت برخط بروز کرد. برای حل این مشکلات یک روش جدید نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر در این مقاله ارائه شده است. در روش پیشنهادی با توجه به رفع محدودیت برچسب دار بودن داده های آموزشی، کارایی طبقه بند برای آن دسته از الگوریتم های نهان نگاری که کد آنها در دسترس نیست بهبود می یابد. همچنین ثابت می شود که روش پیشنهادی نسبت به روش های متداول در فرایند نهان کاوی کور ویدئو پیچیدگی زمانی کمتری داشته و یک روش برخط بهینه است. نتایج شبیه سازی بر روی پایگاه داده استاندارد نشان می دهد که روش پیشنهادی علاوه بر مزایای فوق، دارای دقت آشکارسازی قابل مقایسه با روش های متداول روز است.

کلمات کلیدی

, شبکه خودسازمان ده پویای شبه ناظر, نهان کاوی کور ویدئو, نهان نگاری ویدئو, یادگیری شبه ناظر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056129,
author = {مرتضوی مهریزی, جواد and خادمی درح, مرتضی and صدوقی یزدی, هادی},
title = {نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت},
journal = {مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {January},
issn = {1682-3745},
pages = {89--100},
numpages = {11},
keywords = {شبکه خودسازمان ده پویای شبه ناظر، نهان کاوی کور ویدئو، نهان نگاری ویدئو، یادگیری شبه ناظر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نهان کاوی کور ویدئو با رویکرد یادگیری شبه ناظر برای الگوریتم های نهان نگاری ویدئوی مبتنی بر بردارهای حرکت
%A مرتضوی مهریزی, جواد
%A خادمی درح, مرتضی
%A صدوقی یزدی, هادی
%J مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
%@ 1682-3745
%D 2016

[Download]