سنجش و ایمنی پرتو, دوره (3), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (15-20)

عنوان : ( بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: علی اصغر مولوی , محمود زیبنده گرجی , سعید محمدی , هادی صدوقی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه سازی در روش پرتودرمانی براکی تراپی، یکی از موضوعات مهم و جذاب فیزیک پزشکی است. در این تحقیق، یک کُد کامپیوتری برای الگوریتم ژنتیک به کمک نرم افزار متلب برای بهینه سازی نوشته شده است که مناسب ترین مکان های چشمه براکی تراپی به همراه بهینه ی مقدار یک پرامتر وزنی را تعیین می کند. این پارامتر وزنی مربوط به فعالیت چشمه های براکی تراپی کاشتنی مثل ید - 125 است یا مدت زمان تابش دهی چشمه در هر مکان، برای چشمه های براکی تراپی پس _ بارگذاری مثل ایریدیم _ 192 است. کد را برای چند شکل اختیاری تومور در فضاهای دو بعدی و سه بعدی به کار برده و مناسب ترین مکان های قرار گرفتن دانه چشمه های براکی تراپی ید_125 و فعالیت هر یک پیدا شده است. برای هر تومور مورد نظر، بهینه سازی به گونه ای انجام شده که نقاط واقع بر لبه ی مرز، در حالت دو بعدی یا نقاط روی سطح در حالت سه بعدی، دز معین را داشته و همه نقاط درون تومور، دزی بیشتر یا برابر با دز تعیین شده روی سطح یا نقاط واقع در مرز را داشته باشند. نتایج منحنی های هم دز نشان می دهد که بهینه سازی در حد بسیار مطلوبی انجام شده است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, بهینه سازی, چشمه براکی تراپی ید-125, منحنی های هم دز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056133,
author = {علی اصغر مولوی and محمود زیبنده گرجی and سعید محمدی and صدوقی یزدی, هادی},
title = {بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک},
journal = {سنجش و ایمنی پرتو},
year = {2013},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۵۹۷۱},
pages = {15--20},
numpages = {5},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، چشمه براکی تراپی ید-125، منحنی های هم دز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی مکان چشمه های براکی تراپی در دو و سه بعد با کاربست الگوریتم ژنتیک
%A علی اصغر مولوی
%A محمود زیبنده گرجی
%A سعید محمدی
%A صدوقی یزدی, هادی
%J سنجش و ایمنی پرتو
%@ ۲۳۲۲-۵۹۷۱
%D 2013

[Download]