تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی, دوره (6), شماره (20), سال (2015-11) , صفحات (49-71)

عنوان : ( بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با روایات اسلامی )

نویسندگان: هادی وکیلی , مصطفی لعل شاطری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معراج پیامبر(ص) موضوعی مهم در حوزه نگارگری و بخش جدانشدنی نسخه های خطی فارسی و پس از آن در کتب چاپی محسوب می گردد. خلق این تصاویر تحت عنوان معراج نگاری از عصر ایلخانان آغاز و در دوره قاجار و متقارن با چاپ کتب سنگی دنبال شد. با این حال به احتمال فراوان روایات اسلامی دست مایه تصویرسازان در باب این مرکب قرار گرفته است، که با سیر و غور در آن می توان به تطبیق نسبی تصاویر براق با احادیث و روایات برجای مانده در معراج نامه های دوره قاجار دست یافت. هرچند در این بین نباید عقایدآفرینندگان و پردازندگان آثار و نفوذ سبک های هنری غرب را نادیده گرفت. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی روایات، احادیث و تفاسیر مرتبط با ویژگی های ظاهری براق پرداخته و میزان تطبیق آن را با معراج نگاری های این عصر مورد تحلیل و سنجش قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, براق, معراج, پیامبر(ص), معراج نامه, قاجار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056134,
author = {وکیلی, هادی and لعل شاطری, مصطفی},
title = {بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با روایات اسلامی},
journal = {تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی},
year = {2015},
volume = {6},
number = {20},
month = {November},
issn = {2252-0538},
pages = {49--71},
numpages = {22},
keywords = {براق، معراج، پیامبر(ص)، معراج نامه، قاجار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان انطباق تصویر براق در معراج نگاری های عصر قاجار با روایات اسلامی
%A وکیلی, هادی
%A لعل شاطری, مصطفی
%J تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
%@ 2252-0538
%D 2015

[Download]