رشد فناوری, دوره (12), شماره (45), سال (2016-3) , صفحات (26-35)

عنوان : ( شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار )

نویسندگان: حجت حسنی سعادت , غلامرضا ملک زاده , حمید عرفانیان خانزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دانش منبعی ارزشمند و راهبردی و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه محصولات و خدمات با کیفیت مناسب و اقتصادی، بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند، امری سخت و بعضاً ناممکن است. امروزه مدیریت دانش به یکی از فعالیت‌های مهم سازمان‌های امروزی برای بهبود و حفظ مزیت رقابتی تبدیل شده است که هدف نهایی آن بهره‌‌برداری و توسعه دارایی‌های دانشی در راستای تحقق اهداف و ایجاد ارزش افزوده برای سازمان است. توجه به مدیریت دانش در تدوین راهبردهای کسب و کار جهت کسب مزیت رقابتی امری حیاتی می‌باشد. به همین جهت شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. در این راستا 55 عامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش استخراج شد و با استفاده از روش دلفی و اخذ نظرات خبرگان، ارتباط آنها با راهبردهای کسب و کار احصاء گردید که بر این اساس 35 عامل مؤثر در 6 بعد رهبری، راهبردی، زیرساخت، ساختار، فرهنگی و علمی مورد تأیید خبرگان قرار گرفت. در میان ابعاد شناسایی شده، بعد رهبری بیشترین اهمیت را نسبت به دیگر عوامل دارد. پس از آن ابعاد راهبرد و علمی نقش داشته‌اند. در مجموع نیز 64 درصد عامل‌های شناسایی شده تأیید گردید.

کلمات کلیدی

, عوامل مؤثر, پیاده‌سازی, دانش, مدیریت دانش, راهبردهای کسب و کار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056137,
author = {حجت حسنی سعادت and ملک زاده, غلامرضا and حمید عرفانیان خانزاده},
title = {شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار},
journal = {رشد فناوری},
year = {2016},
volume = {12},
number = {45},
month = {March},
issn = {1735-5486},
pages = {26--35},
numpages = {9},
keywords = {عوامل مؤثر، پیاده‌سازی، دانش، مدیریت دانش، راهبردهای کسب و کار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت دانش مبتنی بر راهبردهای کسب و کار
%A حجت حسنی سعادت
%A ملک زاده, غلامرضا
%A حمید عرفانیان خانزاده
%J رشد فناوری
%@ 1735-5486
%D 2016

[Download]