Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی, ( ISI ), دوره (51), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (399-412)

عنوان : ( شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران )

نویسندگان: مهدی اخلاقی , سعید طریقی , محمد فارسی , پریسا طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری لکه قهوه ای قارچ خوراکی تکمه ای سفید (Agaricus bisporus ) در سال های اخیر به عنوان یک بیماری شایع در سالن های پرورش قارچ ایران، ایجاد مشکل نموده است. علائم بیماری به صورت، لکه های کوچک قهوه ای، سوختگی قهوه ای و کلاهک هـای پوسـیده کـه حالت لزج و چسبناکی دارند مشاهده میشود. باکتریPseudomonas tolaasii به عنوان عامل اصلی ایجاد لکه قهوه ای مطرح میباشد. اما در منابع همیشه بیش از یک میکروارگانیسم به عنوان عامل لکه قهوه ای در نظر گرفته می شود. نمونه برداری از کلاهک قارچ هـای دارای علائم مشکوک از استان های البرز، خراسان رضوی، تهران، سمنان و قزوین در سال 1390صورت پذیرفت. آزمون های مختلف بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، تغذیهای و تکثیر ناحیه یک کیلو بازی از 16S rDNAبا استفاده از آغازگرهای رفت و برگشت (Ps-F, Ps-R) مشخص نمود که جدایه متعلق به جنس Pseudomonas و گونه Pseudomonas tolaasii هستند. آزمون اثبات بیماریزایی جدایه ها بر روی کلاهک قارچ تکمه ای درجات مختلفی از شدت بیماریزایی را در بین جدایه ها نشان داد. با بررسی برخی از فاکتورهای بیمـاریزایی مشـخص گردیـد، جدایه هایی که بیشترین توان بیماریزایی را دارند از قدرت تولید سیدروفور پایووردین بـالاتری برخـوردار مـیباشـند. در هـیچ یـک از جدایه ها، ارتباط مستقیمی بین تولید سایر فاکتورهای بیماریزایی باکتریها از جمله تولید بیوفیلم، تولید تولاسین، تحرک و تولید سـیگنال (Pseudomonas quinolone signal (PQS مشاهده نشد. نتایج این تحقیق نشان داد که در باکتریPseudomonas tolaasii ، همانند اغلـب سودوموناس ها، PQS وجود دارد اما نقش واقعی آن مشخص نیست.

کلمات کلیدی

, سودوموناس, قارچ خوراکی, PQS, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056144,
author = {اخلاقی, مهدی and طریقی, سعید and فارسی, محمد and طاهری, پریسا},
title = {شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران},
journal = {Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی},
year = {2016},
volume = {51},
number = {4},
month = {March},
issn = {0006-2774},
pages = {399--412},
numpages = {13},
keywords = {سودوموناس، قارچ خوراکی، PQS، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بررسی برخی فاکتورهای بیماریزایی جدایه های Pseudomonas tolaasii جدا شده از قارچ خوراکی تکمه ای سفید در ایران
%A اخلاقی, مهدی
%A طریقی, سعید
%A فارسی, محمد
%A طاهری, پریسا
%J Iranian Journal of Plant Pathology- بیماریهای گیاهی
%@ 0006-2774
%D 2016

[Download]