Journal of Research and Rural Planning, دوره (5), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (99-121)

عنوان : ( پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , مهدی جوانشیری , علی قربانی , محمدرضا دربان استانه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با توجه به اینکه ایران از کشورهای بلاخیز دنیا است، لازم است مدیریت روستایی قدرت بالایی در مواجهه با حوادث ناگوار طبیعی داشته باشد. برای این منظور، در سال¬های اخیر احداث پایگاه¬های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در شهرها و روستاها قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجه قبل از احداث این پایگاهها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان مناسب برای استقرار این نوع کاربری استت. این پژوهش با هدف مکانیابی بهینه پایگاههای اسکان موقت در مدیریت بحران، در سطح روستاهای بخش مرکزی شهرستان فاروج تهیه شده است. روش: بر این اساس، در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، پس از گردآوری و آماده سازی لایه ها، نقشه های فاکتور فازی تهیه شد و سپس، وزندهی معیارها و شاخصهای مورد مطالعه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در نرم افزار Expertchoice انجام گرفت. در مرحلة بعدی، لایه های اطلاعاتی )محیطی و کالبدی( در محیط نرم افزار ArcGIS ، بر مبنای مدل¬های همپوشانی شاخص و وزن فازی با یکدیگر تلفیق و درنهایت، از ترکیب نتایج، نقشة نهایی مکان بهینة پایگاه اسکان موقت تولید شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 4 درصد روستاهای بخش مرکزی فاروج در شرایط کاملاً مناسب و 56 درصد در از شرایط مناسب برای مکانیابی پایگاههای اسکان موقت برخوردارند و در مقابل، 40 درصد روستاها از شرایط نامناسب برای این منظور برخوردار هستند. محدودیتها: نبود اطلاعات کافی در سطح روستاها، عدم دسترسی آسان به اطلاعات موجود در سازمانها، عدم همکاری به موقع کارشناسان درتکمیل پرسشنامة ضریب ارجحیت شاخصهای مکانیابی. اصالت و ارزشها: برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهم پیش روی مدیران روستایی، به ویژه حوزة مدیریت بحران است. این پژوهش با استفاده از تکنیکهای نوین در این راه گام برداشته است. ، GIS ، AHP ، همپوشانی، شهرستان فاروج

کلمات کلیدی

, GIS , AHP , همپوشانی, شهرستان فاروج, مدیریت بحران, پایگاه اسکان موقت, مکانیابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056146,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and جوانشیری, مهدی and قربانی, علی and دربان استانه, محمدرضا},
title = {پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج},
journal = {Journal of Research and Rural Planning},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {May},
issn = {2783-2791},
pages = {99--121},
numpages = {22},
keywords = {GIS ، AHP ، همپوشانی، شهرستان فاروج، مدیریت بحران، پایگاه اسکان موقت، مکانیابی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی فضایی جهت مکان یابی پایگاه اسکان موقت با رویکرد ارزیابی چند عامله در محیط GIS مطالعه موردی : بخش مرکزی شهرستان فاروج
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A جوانشیری, مهدی
%A قربانی, علی
%A دربان استانه, محمدرضا
%J Journal of Research and Rural Planning
%@ 2783-2791
%D 2015

[Download]