Language Related Research- جستارهای زبانی, دوره (6), شماره (6), سال (2016-2) , صفحات (1-22)

عنوان : ( حرکت های نحوی رو به پایین در زبان فارسی بر اساس کمینه گرایی )

نویسندگان: مطلب آذری , سریرا کرامتی یزدی , علی علیزاده , مجتبی نامور فرگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حرکت نحوی یکی از جذابترین بخش های نظریة دستور همگانی است که از الگوهای آغازیِ این نظریه تا الگوهای متأخر امروزی، همگی جایگاه و اهمیت خود را حفظ کرده اند. توجیه های بسیاری برای چگونگی کارکرد ااین فرایند نحوی در ساختهای زبانیِ زبانهای گوناگون ارائه شده است. با تلاشهای بسیارِ زبانشناسان ایرانی، هنوز بسیاری از مسائل مطرح شده در دستور همگانی ــ به ویژه دیدگاه کمینه گرا - در زبان فارسی بررسی نشده است. در این پژوهش، با بررسی حرکتهای نحوی رو به پایین بر اسـاس کمینـه گرایـی، بـه نحـو جمـلات فارسـی و پیچیدگی های این نوع حرکت دقیق تر نگریسته میشود. بر این اساس، ویژگیهای یگانه و تمایز دهنـدة حرکـت هـای به رو پایین در زبان فارسی معرفی و شش نوع حرکت روبه پایین بررسـی و توصـیف مـیشـوند کـه در ایـن میـان میتوان به حرکت هستة گروه مطابقه، گروه زمان و گروه نفی اشاره کرد. به نظر میرسـد بـا درنظرگـرفتن امکـان حرکت رو به پایین، میتوان توجیه بهتری از چگونگیِ نحو جمـلات فارسـی و جایگـاه گـره هـای نقشـی صـرفی در ساخت سلسله مراتبی اشتقاق جمله های زبان فارسی ارائه کرد.

کلمات کلیدی

, کمینه گرایی, حرکت رو به پایین, هسته صرفی, ادغام, حرکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056153,
author = {مطلب آذری and کرامتی یزدی, سریرا and علیزاده, علی and مجتبی نامور فرگی},
title = {حرکت های نحوی رو به پایین در زبان فارسی بر اساس کمینه گرایی},
journal = {Language Related Research- جستارهای زبانی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {6},
month = {February},
issn = {۲۳۲۲-۳۰۸۱},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {کمینه گرایی، حرکت رو به پایین، هسته صرفی، ادغام، حرکت اجباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حرکت های نحوی رو به پایین در زبان فارسی بر اساس کمینه گرایی
%A مطلب آذری
%A کرامتی یزدی, سریرا
%A علیزاده, علی
%A مجتبی نامور فرگی
%J Language Related Research- جستارهای زبانی
%@ ۲۳۲۲-۳۰۸۱
%D 2016

[Download]