دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی , 2016-02-27

عنوان : ( بررسی نقش تعدیلگری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , منا خاکزادان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صادرات ابزار حیاتی برای کشورهاست تا به اهداف رونق و رشد اقتصادی خود برسند. با افزایش جهانی شدن، صادرات به راهی برای ورود به بازارهای بین المللی، گسترش فروش و سودآوری تبدیل شده است. محقق دراین مطالعه مدل مفهومی عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی شرکت ها با نقش تعدیلگر درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات را مورد بررسی قرارداده است. بدین منظور در ابتدا ادبیات عوامل مربوط به روابط میان سازمانی شامل تعهد، اعتماد، روابط اجتماعی و قدرت، عوامل مربوط به بازارگرایی صادرات از نقطه نظرات متفاوت و انتخاب مدل جاورسکی و کوهلی و در ادامه رابطه بین هر عامل با بازارگرایی صادرات و تأثیر غیر مستقیم آن بر فعالیت های صادراتی را جمع آوری و تشریح نمود. سپس متغیر تطابق آمیخته بازاریابی، اهمیت آن و تأثیر میانجیگری این متغیر بر رابطه بین بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات و میزان تعدیلگری متغیرهای درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی را نیز بیان و نهایتاً مدل مفهومی را ارائه کرد.

کلمات کلیدی

, درجه بین المللی کردن, محیط صادراتی, تطابق آمیخته بازاریابی, بازارگرایی صادرات, عملکرد صادرات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056154,
author = {رحیم نیا , فریبرز and خاکزادان, منا},
title = {بررسی نقش تعدیلگری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی},
year = {2016},
location = {دوبی, ايران},
keywords = {درجه بین المللی کردن، محیط صادراتی، تطابق آمیخته بازاریابی، بازارگرایی صادرات، عملکرد صادرات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تعدیلگری درجه بین المللی کردن و محیط صادراتی و میانجیگری تطابق آمیخته بازاریابی و بازارگرایی صادرات بر روی عملکرد صادراتی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خاکزادان, منا
%J دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت اقتصاد و علوم انسانی
%D 2016

[Download]