مطالعات پژوهشی راهور, دوره (16), شماره (16), سال (2016-9) , صفحات (63-81)

عنوان : ( بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی )

نویسندگان: حمید رضا بهنود , اسماعیل آیتی , ابوالفضل محمدزاده مقدم , حسین رئیسیان زاده , احسان فرشته پور , سید مهرداد مدیر خازنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی

کلمات کلیدی

بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056172,
author = {حمید رضا بهنود and آیتی, اسماعیل and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and حسین رئیسیان زاده and احسان فرشته پور and سید مهرداد مدیر خازنی},
title = {بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی},
journal = {مطالعات پژوهشی راهور},
year = {2016},
volume = {16},
number = {16},
month = {September},
issn = {2322-3529},
pages = {63--81},
numpages = {18},
keywords = {بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمن سازی راه بر مقدار بهینه کاهش تصادف:مطالعه موردی خراسان رضوی
%A حمید رضا بهنود
%A آیتی, اسماعیل
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A حسین رئیسیان زاده
%A احسان فرشته پور
%A سید مهرداد مدیر خازنی
%J مطالعات پژوهشی راهور
%@ 2322-3529
%D 2016

[Download]