اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی , 2015-10-20

عنوان : ( بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی )

نویسندگان: مینو جعفرزاده , محمد محسن زاده , جمشید رزم یار , علی کارگر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان آلودگی گوشت مرغ در سطح شهر مشهد، با استفاده از 210 نمونه فرآورده های مرغ جمع آوری شده از مغازه های سطح شهر در نیمه دوم سال 1393 می باشد. جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از روش های کشت و تست های فنوتیپی معمول نظیر رنگ آمیزی گرم، کشت بر روی بلادآگار، تخمیر مانیتول سالت آگار، تست های DNAase و کواگولاز تایید تشخیص شدند. از میان 210 نمونه، 49 نمونه (23.3%) برای استافیلوکوکوس اورئوس مثبت بودند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس, گوشت مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056197,
author = {جعفرزاده, مینو and محسن زاده, محمد and رزم یار, جمشید and علی کارگر},
title = {بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی},
booktitle = {اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی},
year = {2015},
location = {شهرکرد, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس، گوشت مرغ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در قطعات گوشت مرغ در خراسان رضوی
%A جعفرزاده, مینو
%A محسن زاده, محمد
%A رزم یار, جمشید
%A علی کارگر
%J اولین همایش ملی میکروبیولوژی و بیماری های عفونی
%D 2015

[Download]