پژوهش های برنامه درسی, دوره (6), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (21-38)

عنوان : ( ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه )

نویسندگان: مرتضی کرمی , کبری قبادی , صفیه حدادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده اهداف: یکی از دغدغه‌های امروز سازمان‌ها در بحث آموزش های ضمن خدمت و توسعه کارکنان، اثربخشی دوره‌های آموزشی است. هدف این مطالعه، بکارگیری و سنجش اثر بخشی مدل طراحی آموزشی دیک و کری در برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان بود. روش: روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت کننده در برنامه آموزشی مننتخب در دانشگاه فردوسی مشهد بود که 60 نفر انتخاب شدند و به گروههای آزمایش و کنترل انتساب تصادفی یافتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه جهت سنجش رضایت، نگرش و آزمون پیشرفت تحصیلی جهت ارزیابی اثربخشی یادگیری فراگیران بود. روایی ابزارها از طریق روایی محتوایی و پایایی آنها از الفای کرانباخ و کودر-ریچاردسون احراز گردید. یافته ها: در خصوص مولفه های تشکیل دهنده اثربخشی نتایج نشان داد که فراگیران در گروه آزمایش رضایت بیشتر، نگرش مثبت تر، و یادگیری بهتردر قیاس با دوره های آموزشی موجود داشتند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گیری نمود بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش های ضمن خدمت دانشگاهی موجب افزایش اثربخشی دوره های آموزشی می شود.

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن خدمت, اثربخشی, طراحی آموزشی, مدل دیک و کری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056198,
author = {کرمی, مرتضی and قبادی, کبری and حدادی, صفیه},
title = {ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه},
journal = {پژوهش های برنامه درسی},
year = {2016},
volume = {6},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-3874},
pages = {21--38},
numpages = {17},
keywords = {آموزش ضمن خدمت، اثربخشی، طراحی آموزشی، مدل دیک و کری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثربخشی بکارگیری مدل طراحی آموزشی دیک و کری در آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه
%A کرمی, مرتضی
%A قبادی, کبری
%A حدادی, صفیه
%J پژوهش های برنامه درسی
%@ 1735-3874
%D 2016

[Download]