پژوهش آب در کشاورزی, دوره (29), شماره (4), سال (2016-1) , صفحات (483-495)

عنوان : ( اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته )

نویسندگان: ناصر صداقتی , امین علیزاده , حسین انصاری , سید جواد حسینی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات استفاده از خاکپوش‌ پلاستیکی در سیستم آبیاری قطره‌ای روی درختان بارور پسته، تحقیقی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، در دو باغ پسته )رقم اوحدی( با شرایط متفاوت از نظر میزان آب مصرفی (4100 و 6170 متر مکعب در هکتار)، دور آبیاری (8 و 12 روز) و وضعیت رشد درختان، در حومه غربی رفسنجان اجرا شد. در هر باغ سه سطح پوشش، شامل: بدون خاکپوش (تیمار C)، خاکپوش پلاستیکی مشکی و سفید (تیمارهای MBو MW)، در سه تکرار اجرا ‌شد. در انتهای فصل با داده های اندازه‌گیری شده صفات رویشی، کمی و کیفی محصول و تعیین بهره‌وری مصرف آب (WUP)، مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌­ای دانکن، انجام شده و اثرات استفاده از خاکپوش پلاستیکی بر این صفات مشخص گردید. نتایج، تاثیر معنی‌دار استفاده از خاکپوش پلاستیکی بر اغلب صفات رویشی، کمی و کیفی محصول و نیز بهره‌وری مصرف آب را نشان داد. ضمن اینکه در اغلب موارد، رنگ خاکپوش تاثیر چندانی بر این صفات نداشت. در مجموع کاربرد خاکپوش پلاستیکی در قطعه شماره یک، باعث افزایش وزن خشک محصول تا 271 گرم به ازای هر درخت، کاهش درصد پوکی میوه تا حدود 6/10 درصد، افزایش درصد خندانی میوه تا 2/11 درصد، کاهش تعداد دانه در انس پسته تا 3/2 واحد و افزایش بهره‌وری مصرف آب تا 100 درصد نسبت به تیمار شاهد گردید. در قطعه شماره دو نیز افزایش وزن خشک محصول تا 1090 گرم به ازای هر درخت و افزایش بهره‌وری مصرف آب تا 36 درصد نسبت به تیمار شاهد را سبب گردید. بررسی تغییرات رطوبت حجمی خاک در فاصله بین دو آبیاری، اثر معنی‌دار استفاده از پوشش را در حفظ رطوبت خاک نسبت به تیمار شاهد نشان داد. با توجه به نقطه پژمردگی دائم (PWP) و رطوبت سهل الوصول (RAW) خاک قطعات آزمایشی، دور مناسب آبیاری درختان پسته در روش آبیاری قطره‌ای در خاک‌های شنی لومی تا لومی شنی، در حالت بدون پوشش، به ترتیب پنج تا نه روز و در شرایط استفاده از خاکپوش پلاستیکی، 11 تا 15 روز بدست آمد.

کلمات کلیدی

خرد آبیاری؛ دور آبیاری؛ رطوبت خاک؛ مالچ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056201,
author = {صداقتی, ناصر and علیزاده, امین and انصاری, حسین and سید جواد حسینی فرد},
title = {اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2016},
volume = {29},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-7140},
pages = {483--495},
numpages = {12},
keywords = {خرد آبیاری؛ دور آبیاری؛ رطوبت خاک؛ مالچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر استفاده از خاکپوش پلاستیکی در آبیاری قطره‌ای بر رشد، عملکرد و بهره‌وری مصرف آب پسته
%A صداقتی, ناصر
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A سید جواد حسینی فرد
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2016

[Download]