پژوهش آب در کشاورزی, دوره (4), شماره (94), سال (2016-1) , صفحات (447-463)

عنوان : ( اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک )

نویسندگان: احد فعالیان , حسین انصاری , محمد کافی , امین علیزاده , مهنوش مقدسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیشتر مناطق کشور با افت کمی و کیفی منابع آب کشاورزی روبرو هستند. به دلیل گسترش روزافزون کشتهای گلخانه­ای و اهمیت محصول گوجه فرنگی، برای ارزیابی اثر همزمان تنش های شوری و خشکی بر رشد و عملکرد گیاه گوجه فرنگی رقم اورینت (Lycopersiconesculentum Mill. Cv. Oriental) آزمایشی با چهار سطح آبیاری (آبیاری به میزان 125%، 100%، 75% و 50% نیاز آبی) و شش سطح شوری (1/0 به عنوان تیمار شاهد، 3/1، 3، 5 ، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و با سه تکرار در کشت بدون خاک گلخانه ای انجام شد. عملکرد و شاخص های کمی و کیفی عملکرد در طول آزمایش اندازه گیری شدند. مطابق انتظار مشاهده شد که شوری محلول غذایی و تنش خشکی اثر کاهشی معنی دار بر عملکرد و شاخص های رشدی گیاه دارند. توابع مختلف تولید (خطی ساده، نمایی، کاپ داگلاس، درجه دوم) بر روی داده های عملکرد برازش داده شد، مشخص شد که تابع تولید خطی ساده تابع تولید بهینه می باشد. بیشترین مقدار کارایی مصرف آب مربوط به تیمارS1W4با حدود 6/34 کیلوگرم بر مترمکعب و کمترین مقدار آن مربوط به تیمارS5W1با حدود 4/6 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد. منحنی های هم محصول نشان میدهند که با افزایش مقدار آبیاری، می توان از آب های با سطح شوری بالاتر بدون تغییر در عملکرد گوجه فرنگی گلخانه ای استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آبیاری, کم آبیاری, محلول غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056208,
author = {فعالیان, احد and انصاری, حسین and کافی, محمد and علیزاده, امین and مهنوش مقدسی},
title = {اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {94},
month = {January},
issn = {2228-7140},
pages = {447--463},
numpages = {16},
keywords = {آبیاری، کم آبیاری، محلول غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش های همزمان شوری و خشکی بر عملکرد گوجه فرنگی در کشت بدون خاک
%A فعالیان, احد
%A انصاری, حسین
%A کافی, محمد
%A علیزاده, امین
%A مهنوش مقدسی
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2016

[Download]