تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (12), شماره (47), سال (2016-2) , صفحات (15-28)

عنوان : ( مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان )

نویسندگان: زهرا حسینی , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان

کلمات کلیدی

, تصمیم گیری چند معیاره , تابع مطلو بیت چند معیاره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056211,
author = {حسینی, زهرا and کاظمی, مصطفی},
title = {مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2016},
volume = {12},
number = {47},
month = {February},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {15--28},
numpages = {13},
keywords = {تصمیم گیری چند معیاره ،تابع مطلو بیت چند معیاره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج حاصل از استخراج مستقیم تابع مطلوبیت و برآورد های خطی - تقریبی از آن در حل مدل های تصمیم گیری چندمعیاره - انتخاب نوع سازه ساختمان
%A حسینی, زهرا
%A کاظمی, مصطفی
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2016

[Download]