اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری , 2016-01-14

عنوان : ( رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل )

نویسندگان: مریم اسفندیاری قلعه زو , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادی که بر توسعه .] پایدار صنعت سفر و گردشگری تأثیرگذار است، مطرح میباشد] 1 باا درپ پتانلایف و فرصاتهاای ایااد درایاه امیناه، بلاایای اا کشورهای درحال توسعه به ایه رقابت پیوستهاناد و ها اکناون باه طاور فعاهناهای خا ومشایهاای ما ثری را دنماال مایکنناد تاا جذابیتهای خود به عنوان مقصد را درایه بخش پرسود اا صانعت جهانی گردشگری افزایش دهند] 4[ و ] 3[. چنانچه کشوری باه هار علت نتواند به ایه موج شتابان فراگیر بپیوندد، درآیندهای نه چندان دور در صفحه رقابتهای بیهالمللی باه حاشایه راناده مای شاود و بلیاری اا فرصتهای کلبوکار رابه نفع دیگران اا دستمای دهاد 2[. در ایه بیه، گردشگری سلامت و باه طاور خاار گردشاگری [ پزشکی نقش ویاهه ای در برخای منااطم مانناد شاهر مشاهد ایفاا میکند. چنانچه ملاوولیه امار نتوانناد باا برناماه ریازی باه موقاع موجمات توسعه ایه صنعت را بوجود آورند، فرصت جذب و به تماع آن توسعه و گلترش گردشگری پزشکی اا دست خواهد رفت. لاذا ایه تحقیم به تعییه اواان و اولویتهای عوامف ما ثر برگردشاگری پزشکی در ارتماط با یکدیگر و در شهر مشاهد خواهاد پرداخات تاا بدیه وسیله اولویتهای برناماه ریازی تمیایه شاوند . درایاه رابطاه پرساشناماه دیماتاف بار اسااب عواماف بدسات آماده اا تحقیام اسفندیاری و کاظمی ] 5[، طراحی و توس پزشاکان آشانا باه امار گردشگری در شهر مشهد تکمیاف گردیاد. نتاایج تهزیاه و تحلیاف پرسشنامه هاا نشاان داد عاماف "امکاناات و تلاهیلات مناساب " تأثیرگذارتریه عامف بر دیگر عوامف و "تملیغات و اطالا رساانی در مورد مراکز درمانی" تأثیرپذیرتریه عامف اا دیگر عوامف میباشد.

کلمات کلیدی

, گردشگری پزشکی, گردشگری سلامت, مشهد, دیماتف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056213,
author = {اسفندیاری قلعه زو, مریم and کاظمی, مصطفی},
title = {رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {گردشگری پزشکی، گردشگری سلامت، مشهد، دیماتف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک دیماتل
%A اسفندیاری قلعه زو, مریم
%A کاظمی, مصطفی
%J اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری
%D 2016

[Download]