اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری , 2016-01-14

عنوان : ( شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا )

نویسندگان: مریم اسفندیاری قلعه زو , مصطفی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهرهبرداری از امکانات و توانهای بالقوه و بالفعل هر سرزمینی در چهارچوب اهداف توسعه پایدار بهصورت یکی از دغدغههای اصلی محلی، ملیی و بیی المللیی درممیده اسی ] 1[. گردشیگری فعیالی ی اق صییادی اسیی هییه بییه دلیییل ماهییی و وی گییی هییای صییا من فرص هایی مناسب برای ورود به عرصههیای تایارت بیی المللیی را فیارا از سی ت توسیعهییاف گی هشیورها فیراه مییمورد. ایی مهی .] باعثشدهاس هه ازای فعالی اق صادی بهعنوان صنع یادشود] 4 سازمانهیای هیردوب خ صصوصیی و عمیومی بیرای اینکیه ب واننید درصحنه رقاب بازار صنع جهانگردی باقی بماننید، بایید مشی ریان صود را بشناسند و از صواس ه منان مگاه شوند ] 3[. شکی نیسی هیه رضای گردشیگر ییع عامیل هلییدی اسی رات یع اسی هیه سی ت موفقی بهدس ممده در افزایخ گردشگران پزشکی بیه من بسی گی دارد. اهمی ای صینع ونقیخ من درتوسیعه اق صیادی، اج میاعی وفرهنگی باعث شده اس تا بسیاری ازمدیران وبرنامهرییزان محلیی، من قهای ملی درهرهاای دنیا برای گس رش من برنامهریزی وتیشش نمایند ] 2[. بهرهگیری مناسب از ظرفیی هیای گردشیگری پزشیکی نیازمند برنامهریزی دقیق و مدونی اسی هیه من نییز بیه نوبیه صیود مس لزم م العه و شناص دقیق عیواملی اسی هیه موجیب توسیعه گردشگری پزشکی صواهدشد. عدم اس قبال هافی از توانمنیدی هیای پزشکی م صصان ایرانی در داصل هشور از جانب هشورهای صارجی و روی موردن منها به هشورهای رقیب نشاندهنده وجیود م سیلله در زمینییه گردشییگری پزشییکی اسیی . عییدم بهییرهبییرداری مناسییب از فرص های موجود در ای زمینه درجه هسیب ارز صیارجی، ایایاد اش غال، بهبود وضعی اق صیادی و اج میاعی و نهای یار اراتیه تصیویر مناسب از توانمندیهای داصلی درای زمینه چالشی مهی محسیوب میشود. هرگونیه بیی تیوجهی بیه ایی موضیوص فرصی هیای جی ب گردشگران پزشکی ایران را بهص ر میاندازد هه ای نیز به نوبه صیود مسلله تلقی میشود. ل ا ای تحقیق درنظردارد باهدف همع به ارتقاء س ت گردشگری پزشکی به شناسایی عوامل تلثیرگ ار بر گردشیگری پزشکی در س ت شهر مشهد بپردازد. بیرای نییل بیه ایی مقصیود از مصاحبهای نیمه سیاص ار یاف یه اسی فاده شیده اسی . ن یای نشیان میدهد ده عامل در توسعه گردشگری پزشیکی شیهر مشیهد دصییل هس ند هه از من جمله میتوان به هزینه درمان، امکانات و تسیهیشت و تبلیغات و اطشصرسانی درمورد مراهز درمانی اشاره هرد

کلمات کلیدی

, تحلیل محتوا, گردشگری پزشکی, گردشگری سشم , مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056214,
author = {اسفندیاری قلعه زو, مریم and کاظمی, مصطفی},
title = {شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری},
year = {2016},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {تحلیل محتوا، گردشگری پزشکی، گردشگری سشم ، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری پزشکی در شهر مشهد با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا
%A اسفندیاری قلعه زو, مریم
%A کاظمی, مصطفی
%J اولین کنفرانس بین المللی هنر صنایع دستی و گردشگری
%D 2016

[Download]