نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع )

نویسندگان: تهما رسولی تبار , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناپایداری شیروانی ها ناشی از بارش باران یکی از مسائل مهم و خطرات مطرح در مهندسی ژئوتکنیک است که در بسیاری مواردی سبب تلفات و خسارات جانی بسیار سنگینی شده است. این امر خصوصاً در مکان هایی که خاک رسوبی فراوانی دارد، نمو بیشتری پیدا می‌کند. هرچند نقش باران در ایجاد و اتفاق لغزش شیروانی ها امری ثابت شده است، اما نتیجه گیری های مختلفی از روند این تأثیر و عوامل موثر بر آن وجود دارد. در این پژوهش، با استفاده از تلفیق روش های اجزاء محدود و تعادل حدی سعی به بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی و اثر موقعیت قرارگیری سطح آب زیر زمینی در ایجاد ناپایداری با در نظر گرفتن شرایط خاک غیر اشباع داشته ایم؛ تا بتوان تأثیر عوامل فوق الذکر را در این ضمینه بیش از پیش روشن ساخت. شایان ذکر است که در این مطالعه با توجه به مفاهیم خاک غیر اشباع، تغییر مقاومت برشی با توجه به مکش بافتی ایجاد شده در توده خاک در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل شده نشان می‌دهد که وقوع بارندگی تأثیر قابل توجهی بر کاهش ضرایب اطمینان در برابر پایداری داشته است. همچنین افزایش شدت بارندگی تا عدد نفوذ پذیری اشباع، سبب تشدید این تأثیر پذیری می‌شود.

کلمات کلیدی

, پایداری شیروانی, بارندگی, خاک غیر اشباع, مکش بافتی, اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056216,
author = {رسولی تبار, تهما and اخترپور, علی},
title = {بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پایداری شیروانی، بارندگی، خاک غیر اشباع، مکش بافتی، اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر شدت و مدت بارندگی بر پایداری شیروانی های خاکی در شرایط اشباع-غیر اشباع
%A رسولی تبار, تهما
%A اخترپور, علی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]