نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه) )

نویسندگان: حمیدرضا فتی , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روانگرایی یکی از پدیده¬های مخرب در خاک¬ها و سازه¬های خاکی می¬باشد. روانگرایی زمانی رخ می¬دهدکه افزایش اضافه فشار آب حفره¬ای، باعث کاهش مقاومت برشی در خاک¬ می¬شود. این کاهش مقاومت برشی منجر به جوشش ماسه¬ها از حفرات زمین،کاهش ظرفیت باربری، گسترش جانبی خاک، نشست¬های عظیم و ناپایداری در خاکریزها و سدهای خاکی می¬شود. تحمیل هزینه¬های سنگین مالی و جانی ناشی از این پدیده، دانشمندان علم ژئوتکنیک را بر آن داشت که به تعیین معیارهایی جهت ارزیابی وقوع این پدیده بپردازند. با توجه به اینکه بسیاری از سدهای ایران و جهان خاکی بوده و بر روی بستر آبرفتی بنا شده و می¬شوند و امکان وقوع روانگرایی در اینگونه سازندها محتمل است، لذا جهت جلوگیری از وقوع اثرات مخرب روانگرایی نیاز است که وقوع و یا عدم وقوع این پدیده بررسی شود. در مطالعه پیش رو به بررسی و ارزیابی وقوع این پدیده در پی سد خاکی شوریجه پرداخته خواهد شد. با توجه به جدیدترین معیارهای ارائه شده، مشاهده شد که در برخی نواحی از پی آبرفتی سد مورد مطالعه، امکان وقوع روانگرایی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: روانگرایی, اضافه فشار¬آب¬حفره¬ای, پی¬آبرفتی, سد¬خاکی, مطالعه موردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056217,
author = {فتی, حمیدرضا and اخترپور, علی},
title = {بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه)},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: روانگرایی، اضافه فشار¬آب¬حفره¬ای، پی¬آبرفتی، سد¬خاکی، مطالعه موردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی وقوع روانگرایی در پی آبرفتی سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شوریجه)
%A فتی, حمیدرضا
%A اخترپور, علی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]