محیط زیست طبیعی, دوره (69), شماره (3), سال (2017-6) , صفحات (853-864)

عنوان : ( ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , سعید فیروزی , حسین پیمان , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر سهم عمده‌ای از نیتروژن مورد نیاز گیاهان زراعی در ایران از منبع کود اوره تأمین شده است که این امر اثرات زیست محیطی زیادی را به دنبال دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف این نهاده شیمیایی در طی سال‌های 91-1386 با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات در ایران بود. ارزیابی چرخه حیات در چهار بخش اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات (ورودی‌ها و خروجی‌های سامانه)، ارزیابی اثرات و تفسیر اثرات محاسبه گردید. اثرات زیست محیطی در قالب سه گروه تأثیر مهم شامل گرمایش جهانی، اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در حدود 5/1، 6/8 و 8/42 درصد از اثرات زیست محیطی به ترتیب در قالب گروه‌های تأثیر گرمایش جهانی، اسیدیته و اوتریفیکاسیون خشکی مربوط به مصرف این نهاده شیمیایی بود. میانگین شاخص‌های نهایی در دوره مورد بررسی در این گروه‌های تأثیر به ترتیب برابر با 1160785، 11330566 و 25384073 بود و مصرف کود اوره بیش‌ترین تأثیرات مخرب زیست محیطی را در قالب گروه تأثیر اوتریفیکاسیون خشکی بر جا گذاشته است. بنابراین، مدیریت مصرف کود اوره و جایگزینی آن با منابع غیرشیمیایی نیتروژن در بخش کشاورزی ایران بسیار حیاتی است.

کلمات کلیدی

, اثرات زیست محیطی, اوتریفیکاسیون, کود شیمیایی, گرمایش جهانی و نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056225,
author = {امین نیکخواه کلاچاهی and سعید فیروزی and حسین پیمان and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران},
journal = {محیط زیست طبیعی},
year = {2017},
volume = {69},
number = {3},
month = {June},
issn = {2008-7764},
pages = {853--864},
numpages = {11},
keywords = {اثرات زیست محیطی، اوتریفیکاسیون، کود شیمیایی، گرمایش جهانی و نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی چرخه حیات کود اوره مصرفی در ایران
%A امین نیکخواه کلاچاهی
%A سعید فیروزی
%A حسین پیمان
%A خرم دل, سرور
%J محیط زیست طبیعی
%@ 2008-7764
%D 2017

[Download]