سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2016-02-19

عنوان : ( مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی )

نویسندگان: زهره زرنگار , سیدهادی ابراهیمی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه دو منبع کربوهیدرات محلول ملاس (M) و شیره نبات (RC) از طریق اندازه گیری ترکیب شیمیایی، میزان تولید گاز در شرایط برون تنی، پروفایل اسیدهای چرب فرار و تعیین میزان فوران ها (فورفورال و دی هیدروکسی متیل فورفورال) بود. تولید گاز شیره نبات و ملاس طی مدت 24 ساعت انکوباسیون اندازه گیری شد. در پایان انکوباسیون میزان ازت آمونیاکی، پروتئین قابل استفاده، انرژی متابولیسمی و اسیدهای چرب فرار در تیمارهای آزمایشی تعیین شد. میزان ازت آمونیاکی به طور معنی داری در ملاس بیشتر از شیره نبات بود (05/0> p). با وجود اینکه میزان اسیدهای چرب فرار در شیره نبات بیشتر بود، تفاوت قابل ملاحظه ای بین این دو تیمار مشاهده نشد (05/0< p ). مقدار کمتر فوران ها پس از انکوباسیون نسبت به نمونه های خالص و زمان صفر حاکی از تجزیه این ترکیبات توسط میکروارگانیسم های شکمبه است. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه می توان از شیره نبات مانند ملاس به عنوان یک منبع انرژی در تغذیه نشخوارکنندگان استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کربوهیدرات های محلول, تخمیر شکمبه ای, شیره نبات, اسیدهای چرب فرار, فوران ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056228,
author = {زرنگار, زهره and ابراهیمی, سیدهادی and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا},
title = {مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کربوهیدرات های محلول، تخمیر شکمبه ای، شیره نبات، اسیدهای چرب فرار، فوران ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه فراسنجه های تخمیر شکمبه ای و کاهش فوران های موجود در ملاس و شیره نبات با استفاده از روش برون تنی
%A زرنگار, زهره
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2016

[Download]