اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (22), شماره (10), سال (2015-12) , صفحات (39-56)

عنوان : ( کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی) )

نویسندگان: علی فیروز زارع , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیت های بسیاری در حوزه اقتصاد محیط زیست بر این پرسش تمرکز نموده اند که چرا برخی کشورهای درحال توسعه، از تخریب زیست محیطی رنج می برند، درحالی که برخی دیگر از کشورها قادر به حفاظت یا حتی افزایش کیفیت زیست محیطی هستند. با فروپاشی کمونیسم و تحول اقتصادی چین، اغلب مردم در اقتصادهایی با بازار آزاد، زندگی، کار و خریدوفروش می کنند. ازاین رو کیفیت آینده محیط زیست به چگونگی شکل گیری رابطه میان آلودگی و رشد این بازار آزاد، بستگی دارد. مشارکت اصلی اقتصاددانان مربوط می شود . فرضیه منحنی (EKC) در تحلیل این مبحث، به مفهوم منحنی کوزنتس زیست محیطی زیست محیطی کوزنتس این گونه فرض می کند که یک رابطه غیریکنواخت و غیرثابت میان تولید ناخالص صحیح باشد، روندهای درآمد سرانه EKC داخلی سرانه و کیفیت محیط زیست وجود دارد. اگر فرضیه تغییرات کلی رفاه در کشورهای ثروتمند را کمتر برآورد می کنند، اما این روندها را در کشورهای فقیرتر در طول زمان به طرف EKC بیشتر برآورد می کنند. برخی اقتصاددانان بانک جهانی استدلال نموده اند که و تولید ناخالص CO چپ و به سمت پایین جابجا می شود. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان انتشار co2 داخلی برای 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی (با درآمد بالا، با درآمد بالای متوسط، با درآمد پایین متوسط و با درآمد پایین) با استفاده از داده های دوره زمانی 1991 تا 2009 پرداخته شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است . بر اساس نتایج رد EKC به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند. با توجه به اینکه در واقعیت و با شرایط فعلیِ کشورهای با درآمد کمتر از متوسط و پایین (به لحاظ تکنولوژی، زیرساخت ها و ساختارهای مختلف اقتصادی، سیاسی و غیره)، تقریباً دستیابی به قسمت نزولی منحنی کوزنتس زیست محیطی برای آن ها غیرممکن است، برای دستیابی به این بخش و کاهش سطح درآمدی لازم برای رسیدن به بخش نزولی آلودگی، بایستی تغییرات عمده ای در نیروهای بازاری و غیربازاری حاکم بر این کشورها صورت گیرد. .

کلمات کلیدی

, منحنی کوزنتس زیست محیطی, الگوسازی چندسطحی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056230,
author = {فیروز زارع, علی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی)},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2015},
volume = {22},
number = {10},
month = {December},
issn = {2251-7790},
pages = {39--56},
numpages = {17},
keywords = {منحنی کوزنتس زیست محیطی، الگوسازی چندسطحی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد الگوسازی چندسطحی در تحلیل منحنی کوزنتس زیست محیطی (مطالعه موردی: 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی)
%A فیروز زارع, علی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2015

[Download]