اقتصاد کشاورزی, دوره (9), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (75-96)

عنوان : ( تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت )

نویسندگان: رضا رادمهر , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , سید مهدی سقاییان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوسانهای قیمت مواد غذایی و اثرگذاری آن بر امنیت غذایی و رفاه جامعه منجر به علاقهمندی اقتصاددانان به بررسی عاملهای مؤثر بر قیمت مواد غذایی شده است، بهطوریکه شناسایی این عاملها میتواند ابزار مناسبی برای برنامهریزیهای بهینه در راستای کنترل پیامدهای منفی این تغییرپذیرها بر رفاه جامعه باشد، بنابراین، این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت در بازه زمانی 3111 3102 در قالب دادههای ماهانه پرداخته است. برای این منظور از الگوی خود رگرسیون - برداری دادههای ترکیبی )پانل( استفادهشده است. برآورد ضریبهای الگوی تحقیق نشان میدهد، وقفههای قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت بیشترین تأثیر را بر قیمت مواد غذایی در مقایسه با کشورهای واردکننده نفت دارد. از سوی دیگر نتایج مربوط به توابع واکنش آنی نشان میدهد تکانههای مواد غذایی و نرخ بهره اثر گذاریهای موقتی و تکانههای نرخ ارز، قیمت کود شیمیایی و قیمت نفت اثرگذاریهای دائمی بر قیمت مواد غذایی دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان میدهد، تکانههای قیمت مواد غذایی در هر دو گروه از کشورها بیش از 01 درصد از نوسانهای قیمت مواد غذایی را تبیین میدهد.

کلمات کلیدی

, قیمت نفت, نرخ ارز, خود رگرسیون برداری دادههای ترکیبی, شاخص قیمت مواد غذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056231,
author = {رادمهر, رضا and شاه نوشی فروشانی, ناصر and محمدی, حسین and سید مهدی سقاییان},
title = {تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت},
journal = {اقتصاد کشاورزی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-5524},
pages = {75--96},
numpages = {21},
keywords = {قیمت نفت، نرخ ارز، خود رگرسیون برداری دادههای ترکیبی، شاخص قیمت مواد غذایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت
%A رادمهر, رضا
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A محمدی, حسین
%A سید مهدی سقاییان
%J اقتصاد کشاورزی
%@ 2008-5524
%D 2016

[Download]