دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال , 2013-11-06

عنوان : ( ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا )

نویسندگان: سلمان سلطانی نژاد , علیرضا صابری کاخکی , محمد حسن عرب نژاد , مجید اسماعیل زاده , مهدی پیروز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا بود. نتایج نشان داد که ین هوش هیجانی و اضطراب صفتی و حالتی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, هوش هیجانی, اضطراب, فوتبالیست های تخبه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056239,
author = {سلمان سلطانی نژاد and صابری کاخکی, علیرضا and محمد حسن عرب نژاد and مجید اسماعیل زاده and مهدی پیروز},
title = {ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا},
booktitle = {دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {هوش هیجانی، اضطراب، فوتبالیست های تخبه ناشنوا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط بین هوش هیجانی و اضطراب در بین فوتبالیست های نخبه ناشنوا
%A سلمان سلطانی نژاد
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A محمد حسن عرب نژاد
%A مجید اسماعیل زاده
%A مهدی پیروز
%J دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال
%D 2013

[Download]