نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی )

نویسندگان: مسعود مهماندوست کتلر , علی اخترپور , مرتضی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نشت زیر سد، یکی از مسائل مهم در طراحی سدهای خاکی می باشد. یکی از روشهای معمول جهت کنترل تراوش و کاهش نفوذپذیری پی سدها استفاده از دیوارهای آب بند بتن پلاستیک است. تفاوت خصوصیات مکانیکی دیوار بتن پلاستیک با مصالح آبرفتی مجاور آن و با بدنه سد، باعث انتقال بار اضافی به دیوار شده و احتمال شکست دیوار آب بند را، در شرایط مختلف بارگذاری افزایش می دهد. بنابراین تعیین مدل رفتاری مناسب که بتواند رفتار غیر خطی تنش کرنش مصالح بتن پلاستیک را شبیه سازی نماید ضروری بوده و این مدل می تواند در مطالعه اندرکنش خاک- دیوار آب بند مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور در این تحقیق بر اساس مدل رفتاری غیر خطی هذلولی و نتایج آزمایشات سه محوری، در فضای کرنش های انحرافی و حجمی، پارامترهای مدل تعیین گردیده است. داده های آزمایشات سه محوری بتن پلاستیک دیوار اب بند سد سومبار در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. اگر چه مدل غیر خطی هذلولی برای خاک ها توسعه یافته است اما نتایج این تحقیق نشان می دهد که می توان با دقت مناسبی جهت پیش بینی رفتار بتن پلاستیک نیز از آن بهره گرفت.

کلمات کلیدی

, سدخاکی, دیوار بتن پلاستیک, مدل رفتاری غیرخطی هذلولی, آزمایش سه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056241,
author = {مهماندوست کتلر, مسعود and اخترپور, علی and سالاری, مرتضی},
title = {تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سدخاکی، دیوار بتن پلاستیک، مدل رفتاری غیرخطی هذلولی، آزمایش سه محوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین پارامترهای رفتار غیرخطی بتن پلاستیک مورد استفاده در دیوار آب بند سدهای خاکی
%A مهماندوست کتلر, مسعود
%A اخترپور, علی
%A سالاری, مرتضی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]