نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا )

نویسندگان: مهدیس دامغانی , محمود فغفور مغربی , علی اخترپور , حامد زارعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای تعیین حائل مورد نیاز یک مغار روشهای مختلفی وجود دارد که شامل روشهای تحلیلی، روشهای تجربی و روشهای عددی میباشد. روشهای تحلیلی کاربردشان محدود به شرایطی است که بتوان زمین محل حفاری مغار را بصورت یک محیط پیوسته فرض نمود که این فرض در غالب موارد صادق نمیباشد. روشهای عددی نیازمند اطلاعات اولیهای هستند که این اطلاعات معمولاً به سهولت قابل تعیین نمیباشند؛ در اکثر موارد برای تعیین حائل مورد لزوم، بخصوص حائل مورد نیاز در حین حفاری مغار، از روشهای تجربی استفاده میشود. در این مقاله تحلیل پایداری و تمهیدات سیستم نگهدارنده برای مغار، بر اساس روش تحلیل عددی با استفاده از نرمافزار المان مجزای DEC 3 صورت گرفت و تغییر شکلها از نوع الاستیک و به مقدار بسیار کوچک مورد تائید قرار گرفت.بر اساس اطلاعات بدست آمده و با در نظر گرفتن شرایط اجرا به نظر میرسد )بر اساس قضاوت مهندسی از کلیه داده ها(، سیستم نگهدارنده بهینه شامل نصب پیچ سنگ تمام تزریق با شاتکریت به همراه تور فلزی است که شرایط پایداری مناسبی را فراهم میآورد.

کلمات کلیدی

, روش های عددی, سیستم نگهدارنده مغار, 3DEC , پیچ سنگ, شاتکریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056242,
author = {دامغانی, مهدیس and فغفور مغربی, محمود and اخترپور, علی and حامد زارعی},
title = {طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {روش های عددی، سیستم نگهدارنده مغار، 3DEC ، پیچ سنگ، شاتکریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی سیستم نگهداری یک مغار نیروگاهی با استفاده از روش المان مجزا
%A دامغانی, مهدیس
%A فغفور مغربی, محمود
%A اخترپور, علی
%A حامد زارعی
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]