نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل )

نویسندگان: جواد روحانی , سیدمحمود حسینی , محمدرضا اکبرزاده توتونچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ساخت سازه های آبی استفاده از مصالح درشت دانه به دلیل خصوصیات هیدرولیکی ویژه آن ها و هماهنگی با محیط زیست روز به روز در حال افزایش است. در این محیط ها بر خلاف محیطهای متخلخل ریزدانه که قانون دارسی در آن معتبر است، به دلیل بزرگی اندازه منافذ و بروز سرعت های بالا در جریان، نمی توان از قانون دارسی جهت برآورد پارامترهای مختلف جریان استفاده نمود. به همین منظور از روابط غیر دارسی که بیان کننده ارتباط غیر خطی بین سرعت و گرادیان هیدرولیکی هستند، استفاده می شود. روابط ساختاری موجود در زمینه تبیین جریان غیر خطی به صورت یک رابطه دو جمله¬ای و یا رابطه توانی می¬باشند که گرادیان هیدرولیکی را به سرعت جریان مرتبط می¬سازند. به صورت تاریخی، هم دیدگاه های تحلیلی وهم آماری در تبیین این روابط ساختاری استفاده شده اند. در دیدگاهای تحلیلی سعی بر این بوده است که با اعمال قوانین بقا رفتار جریان غیر خطی در محیط متخلخل و معادلات ساختاری تبیین شوند. در مطالعات آماری از اطلاعات آزمایشگاهی استفاده شده و سعی بر این بوده است که با برازش روابط ساختاری بر مجموعه اطلاعات گرادیان هیدرولیکی در برابر سرعت از جریان آب در مصالح مختلف، عملکرد روابط ساختاری بررسی و مقایسه شوند. هر دو این دیدگاه¬ها به صورت کلی موید برتری رابطه دو جمله ای تحت عنوان رابطه فورشهایمر می باشند. هدف از تحقیق حاضر استفاده از برنامه-نویسی ژنتیک در تولید روابط ساختاری فورشهایمر و توانی و مقایسه آنها می باشد. در این راستا از اطلاعات آزمایشگاهی مربوط به جریان در 23 مصالح درشت دانه مختلف استفاده می شود. نشان داده می شود که معیارهای مطرح در برنامه نویسی ژنتیک بیانگر برتری رابطه ساختاری فورشهایمر بر توانی می باشند. در فرآیند برنامه نویسی ژنتیک ارائه شده ضرایب رابطه فورشهایمر نیز با دقت بالا تعیین می شوند.

کلمات کلیدی

, برنامه نویسی ژنتیک, جریان غیر خطی, رابطه فورشهایمر, رابطه توانی, محیط متخلخل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056243,
author = {روحانی, جواد and حسینی, سیدمحمود and اکبرزاده توتونچی, محمدرضا},
title = {کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برنامه نویسی ژنتیک، جریان غیر خطی، رابطه فورشهایمر، رابطه توانی، محیط متخلخل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد برنامه نویسی ژنتیک در تبیین روابط ساختاری جریان غیرخطی در محیط متخلخل
%A روحانی, جواد
%A حسینی, سیدمحمود
%A اکبرزاده توتونچی, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]