نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روش SAW )

نویسندگان: جواد لشکری زاده , سیدمحمود حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهره برداری بهینه و نگهداری مؤثر از فاضلابروهای شبکه های فاضلاب شهری با حداقل هزینه و در زمان مناسب، یکی از اساسی ترین چالش های مدیران بهره برداری شبکه ها است. با وجود نگهداری مستمر، فاضلابروها به علت غیر قابل رویت بودن، به مرور زمان بر اثر عوامل مخرب دچار آسیب دیدگی و خرابی می شوند. بنابراین، در شهرهای بزرگ با سیستم فاضلاب فرسوده، نیاز مبرم به ارزیابی آسیب پذیری و رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها برای تدوین برنامه نگهداری و بازسازی فاضلابروها وجود دارد. در این تحقیق، جهت ارزیابی و رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها از عوامل عملکرد هیدرولیکی، شرایط درونی، عمر، جنس و قطر فاضلابرو استفاده و ارزیابی و رتبه بندی آسیب پذیری با روش مجموع وزنی ساده (SAW) انجام شد. این روش برای 15 عدد از فاضلابروهای منطقه 1 شهر مشهد انجام گردید و فاضلابروها براساس آسیب پذیری رتبه بندی شدند. نتایج رتبه بندی آسیب پذیری بیانگر این بود که با در نظر گرفتن مجموعه عوامل، روش SAW ضمن سادگی و انعطاف در فرآیند محاسباتی، با مشخص نمودن آسیب پذیری در محدوده 2524/0 و 6849/0، فضای مقایسه معنی داری برای تصمیم گیری در این تحقیق فراهم نمود. از این روش می توان در تدوین برنامه نظارت و نگهداری فاضلابروها استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, آسیب پذیری, رتبه بندی, روش مجموع وزنی ساده (SAW), فاضلابرو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056244,
author = {لشکری زاده, جواد and حسینی, سیدمحمود},
title = {رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روش SAW},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آسیب پذیری، رتبه بندی، روش مجموع وزنی ساده (SAW)، فاضلابرو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رتبه بندی آسیب پذیری فاضلابروها جهت تدوین برنامه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از روش SAW
%A لشکری زاده, جواد
%A حسینی, سیدمحمود
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]