نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال )

نویسندگان: مهسا پهلوان مصوری , هاشم جهانگیر , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمون مودال روشی برای دستیابی به ویژگیهای ارتعاشی سازهها است. انجام این آزمایش روی سازههای سبک میتواند چالش برانگیز باشد. در این آزمون، برای اندازهگیری پاسخهای سازه، حسگرهایی بر روی آن در درجههای آزادی تعیین شده نصب میشوند. در سازههای سبک، وزن این حسگر در هر درجه آزادی موجب تغییر سختی به دست آمده برای سازه و در نتیجه تغییر در بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی میشود. در این مقاله، به منظور بررسی اثر وزن حسگر بر نتیجههای به دست آمده از آزمون مودال، بسامدها و شکل مودهای ارتعاشی یک صفحه آلومینیومی و یک صفحهی فولادی با هم مقایسه میشوند. نتیجههای آزمایش نشان دادند که در صفحهی آلومینیومی، به عنوان سازه سبک، وزن حسگر اثر نامطلوبی بر بسامد و شکل مودها دارد. برای حل این مشکل، وزن معادل برای حالت حرکت حسگر در گرههای مختلف و انتخاب نقطه مرجع مناسب برای حالت ثابت بودن حسگر و متغییر بودن مکان ضربه، انجام شد. نتیجههای روش پیشنهادی نشان دادند که علاوه بر دقت در تنظیمات و انتخاب فرضیات مناسب در آزمون مودال، استفاده مناسب و به اندازه از شتابسنج و سایر وسایل و لحاظ کردن سختی و جرم آنها امری اجتناب ناپذیر است.

کلمات کلیدی

, وزن حسگر, سازه سبک, آزمون مودال, بسامد طبیعی, شکل مود ارتعاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056270,
author = {پهلوان مصوری, مهسا and جهانگیر, هاشم and اصفهانی, محمدرضا},
title = {اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {وزن حسگر، سازه سبک، آزمون مودال، بسامد طبیعی، شکل مود ارتعاشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر وزن حسگر بر روی دادههای به دست آمده از آزمون مودال
%A پهلوان مصوری, مهسا
%A جهانگیر, هاشم
%A اصفهانی, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]