نهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2016-05-10

عنوان : ( تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP )

نویسندگان: یاسر مودی , بنیامین قربان زاده , روح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درسالهای اخیر، استفاده از مواد کامپوزیت در صنعت ساختمان رواج بسیاری یافته است. یکی از این مواد که کاربرد وسیعی در مقاومسازی سازههای بتن مسلح دارند، پلیمرهای مسلح الیافی ) FRP ( میباشند که به روشهای مختلف استفاده میشود. روش نصب در نزدیک سطح ( NSM (، یک روش بسیار مفید در به کارگیری میلگردها و نوارهای FRP در مقاومسازی ستونهای بتن مسلح است. مطالعاتانجام شده در زمینه استفاده از میلگردهای FRP به روش NSM نشان میدهد که این میلگردها ظرفیت باربری خمشی ستونها را افزایش میدهد. علیرغم افزایش ظرفیت خمشی توسط میلگردهای NSM-GFRP ، این روش تقویت باعث کاهش شکلپذیری و ظرفیت اتلاف انرژی ستونها میشود. علاوه بر مشکلات ذکر شدهی این روش، عدم استفاده کامل از ظرفیت تحمل بار میلگردهای GFRP ، یکی دیگر از عیبهای روش مذکور میباشد که این نقص با استفاده از ترکیب این روش با محصورکنندهی CFRP از بین میرود . در این مطالعه با بررسی آزمایشگاهی بر روی 5 نمونه بتن مسلح مقاومسازی شده به روشهای NSM-GFRP و NSM-GFRP در ترکیب با محصورکننده CFRP ، اثر پوشش بتن بر روی ظرفیت تحمل بار و ظرفیت اتلاف انرژی بررسی شد. نتایج نشان میدهد با افزایش پوشش بتن ظرفیت تحمل بار و ظرفیت اتلاف انرژی کاهش مییابد و همچنین تأثیر محصورکننده CFRP با افزایش پوشش بتن به طور چشمگیری کاهش مییابد.

کلمات کلیدی

, مقاومسازی, محصورکننده CFRP , NSM-GFRP , بار چرخهای, پوشش بتن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056271,
author = {یاسر مودی and بنیامین قربان زاده and روح الله موسوی and اصفهانی, محمدرضا},
title = {تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP},
booktitle = {نهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مقاومسازی، محصورکننده CFRP ، NSM-GFRP ، بار چرخهای، پوشش بتن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر پوشش بتن بر روی مقاومسازی ستونهای بتن مسلحبه روش ترکیبی NSM با میلگردهای GFRP و محصورکننده ورق CFRP
%A یاسر مودی
%A بنیامین قربان زاده
%A روح الله موسوی
%A اصفهانی, محمدرضا
%J نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2016

[Download]