پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , 2016-05-03

عنوان : ( مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 )

نویسندگان: سیدجابر حسینی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله خواص الکتریکی، و ناهمسانگردی نمونه ی تک کریستال ابررسانایFe1.06 Te0.6 Se0.4 با اندازه گیری مقاومت الکتریکی بررسی شده است. بدین منظور وابستگی دمایی مقاومت ویژه به دما درمیدان های 0.5تا 13 تسلا در دو جهت H||c و H||ab اندازه گیری شد. رسانندگی اضافی با استفاده از مدل آسلامازو-لارکین AL در ناحیه ی دمای بحرانی میدان میانگین برای هر دو جهت ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که با افزایش دما یک گذار از ناحیه ی سه بعدی به ناحیه ی یک بعدی در خواص ترابردی این ابررسانا صورت می گیرد.

کلمات کلیدی

, ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4, افت و خیزهای رسانندگی, رسانندگی اضافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056272,
author = {حسینی, سیدجابر and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی},
title = {مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4، افت و خیزهای رسانندگی، رسانندگی اضافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4
%A حسینی, سیدجابر
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%J پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی
%D 2016

[Download]