پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , 2016-05-03

عنوان : ( مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 )

نویسندگان: محمد حسین زاده , شعبان رضا قربانی , هادی عربی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چگالی جریان بحرانی در ابررساناهای نوع 2 از اهمیت زیادی برخوردار است. می توان با بهبود میخکوبی گردشارها چگالی جریان بحرانی را افزایش داد. در بعضی از ابررساناهای نوع 2 در منحنی چگالی جریان بحرانی بر حسب میدان مغناطیسی اثر قله ی دوم دیده می شود که پدیده ی بسیار جذابی است. در این مقاله اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 براساس سازوکار میخکوبی مطالعه شد و معلوم شد که احتمالا در این ابررسانا اثر قله ی دوم با تغییر در حالت میخکوبی از میخکوبی تک گردشاره به دسته گردشاره است.

کلمات کلیدی

ابررسانایی؛ ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 ؛ چگالی جریان بحرانی؛ قله دوم؛ سازوکارمیخکوبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056274,
author = {حسین زاده, محمد and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی},
title = {مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {ابررسانایی؛ ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 ؛ چگالی جریان بحرانی؛ قله دوم؛ سازوکارمیخکوبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2
%A حسین زاده, محمد
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%J پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی
%D 2016

[Download]