دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2016-05-11

عنوان : ( کاربرد ایزوتوپ های پایدار در سیستم های رسوبی )

نویسندگان: محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از ایزوتوپ های پایدار در علوم مختلف توسعه زیادی پیدا کرده است. از جمله این موارد می توان به گرایش های مختلف علوم زمین اشاره کرد. مطالعه ایزوتوپ های پایدار در سیستم های رسوبی اشاره به شرایط مختلف رسوبی در محیط های دریائی و قاره ای و همچنین شرایط پس از رسوب گذاری از جمله دیاژنز دارد. آنچه مسلم است در همه این موارد وجود محلول های دربردارنده ترکیبات ایزوتوپی مختلف بر ترکیب ایزوتوپی رسوبات اثر می گذارد. این محلول می تواند آب دریا در حوضه رسوبی دریائی، آب منفذی در شرایط تدفین رسوبات و دیاژنز دفنی، و یا آب های متئوریک در شرایط قاره ای باشد. همه فرایندهای اثرگذار بر ترکیب ایزوتوپی رسوبات تحت عنوان کلی رابطه متقابل آب و سنگ یا به عبارت بهتر "برهم کنش آب وکانی" (Water-Mineral interaction) تعریف می شوند

کلمات کلیدی

, ژئوشیمی رسوبی, ایزوتوپ پایدار, دیاژنز, شیمی چینه شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056275,
author = {محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {کاربرد ایزوتوپ های پایدار در سیستم های رسوبی},
booktitle = {دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ژئوشیمی رسوبی، ایزوتوپ پایدار، دیاژنز، شیمی چینه شناسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد ایزوتوپ های پایدار در سیستم های رسوبی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J دومین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2016

[Download]