مطالعات روان شناسی تربیتی, دوره (2), شماره (22), سال (2016-3) , صفحات (71-94)

عنوان : ( جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها )

نویسندگان: احمد رجبی باغدار , بهروز مهرام , حسین کارشکی , مرتضی کرمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش در دوره ابتدایی انجام شد . روش پژوهش، تلفیقی از دو نوع مطالعه ی مقایسه ای و تحلیل محتوا بود. در این راستا، از طریق روش تحلیل محتوی؛ میزان توجه مستقیم و غیر مستقیم در اسناد فرادست دوره ابتدایی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران به مقوله پرورش خلاقیت بررسی و از طریق روش مقایسه ای، ارتباط و همسویی اهداف در قالب برنامه درسی قصد شده و از طریق اسناد فرادست مورد مطالعه قرار گرفت. در فرایند تحلیل محتوی، واحد زمینه، گزاره های اسناد فرادست نظام تعلیم و تربیت کشور و واحد¬ ثبت مضمون بر گرفته از گزاره¬های اسناد فرادست بود¬. ¬به منظور اشراف جامع به کلیت محتوایی اسناد فرادست مورد بررسی¬، تمامی محتوای اسناد به صورت کامل و از طریق تمام شماری مطالعه شد. یافته¬ها نشان داد که میزان توجه به مقوله خلاقیت و پرورش آن برای فراگیران در دوره ابتدایی در تمامی اسناد پایین بوده و کم¬ترین میزان توجه در سند برنامه درسی ملی بوده است¬. بازنگری در مجموعه¬اسناد فرادست نظام برنامه درسی دوره¬ی ابتدایی و انسجام و یکپارچگی برنامه در مسیر نیل به تمامی غایت¬ها در قالبی خلاقانه برای کودکان ؛ از موارد پیشنهادی در این مقاله است .

کلمات کلیدی

, پرورش خلاقیت, دوره ابتدایی, اسناد فرادست نظام آموزش و پرورش, برنامه درسی قصد شده.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056292,
author = {رجبی باغدار, احمد and مهرام, بهروز and کارشکی, حسین and کرمی, مرتضی},
title = {جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها},
journal = {مطالعات روان شناسی تربیتی},
year = {2016},
volume = {2},
number = {22},
month = {March},
issn = {2228-6683},
pages = {71--94},
numpages = {23},
keywords = {پرورش خلاقیت، دوره ابتدایی، اسناد فرادست نظام آموزش و پرورش، برنامه درسی قصد شده.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جایگاه پرورش خلاقیت در برنامه درسی قصد شده آموزش و پرورش دوره ابتدایی جمهوری اسلامی ایران: هست ها و باید ها
%A رجبی باغدار, احمد
%A مهرام, بهروز
%A کارشکی, حسین
%A کرمی, مرتضی
%J مطالعات روان شناسی تربیتی
%@ 2228-6683
%D 2016

[Download]